Ülevaade patsiendi terviseandmete kokkuvõtte teenusest

Portaal välisriigi patsiendi terviseandmete kokkuvõtte pärimiseks Eesti arstile asub aadressil https://pipa.digilugu.ee.

Patsiendi terviseandmete kokkuvõte (ingl k Patient Summary) on täiendav, kuid mitte ammendav infoallikas arstile, kes ravib teisest (teenusega liitunud) riigist pärit patsienti. 

 

Patsiendile ravi määramisel ei tohi lähtuda vaid terviseandmete kokkuvõttest ning sealset informatsiooni tuleks käsitleda toetava infona.

Terviseandmete kokkuvõte ei tohi olla peamiseks ravi määramise või diagnoosimise aluseks, sest see ei ole kunagi täielik ülevaade patsiendi terviseloost ning selle riikidevahelisel liikumisel võib esineda andmekadu või andmete üldistumist.

Terviseandmete kokkuvõte on pidevas arengus olev teenus, mis paraneb vastavalt kasutajate tagasisidele ning laieneb vastavalt liidestuvatele Euroopa liikmesriikidele. 

Kokku lepitud andmekoosseisud on leitavad siit: https://www.riigiteataja.ee/akt/128082020014 

Välisriigi arstile edastatakse Eesti patsientide terviseandmed kokkulepitud andmeplokkidena. Andmed saadakse tervise infosüsteemist tehtavate päringute alusel. Päringute vastusena saadud andmed teisendatakse Euroopa Komisjoni poolt kehtestatud andmevahetussõnumiteks.

Teenuse tehniline toimimine ning teenusega kaetud infoplokid on samad, mis Eesti patsiendi terviseandmete kokkuvõtte puhul. Samas peab arvestama, et teenuse detailid on riigiti erinevad, sõltudes paljuski sellest, millised andmete kogumise võimalused on riigil keskselt olemas, ning millised otsused on andmete edastamisel tehtud.

Patsiendile ravi määramisel ei tohi lähtuda vaid terviseandmete kokkuvõttest ning sealset informatsiooni tuleks käsitleda toetava infona. Andmete terviklust ei ole Eesti poolel võimalik kontrollida.

Originaalandmed võivad sisaldada infot, mis ei kajastu eesti keelde tõlgitud andmete hulgas. Tühjade andmeplokkide puhul tasub teada, et näiteks “Allergiate kohta info puudub” viitab andmete kättesaadavusprobleemile, samas kui “Teadaolevalt allergiad puuduvad” märgib allergia puudumist patsiendi terviseloos.