Tervise infosüsteemi puhul on tegemist ühe Eesti digiriigi lipulaevaga. Võrreldes tervise infosüsteemi kasutuselevõtmisega 2009. aastal on digilahendused kujunenud tänapäeva tervisevaldkonnas igapäeva lahutamatuks osaks. Informatsiooni jagamine, olgu selleks e-konsultatsioon, digiretsept, kaugteenused või mõni muu lahendus, on täielikult muutnud viise, kuidas terviseteenuseid tarbitakse. Arvestades üldist digitaalsete arengute kiirust, on tervise infosüsteemi vanus hakanud Eesti e-tervise arenguvõimalusi piirama.

upTIS ongi tervise infosüsteemi järgmine suur arenguhüpe.

Eesmärk on tagada tervise infosüsteemi arenguhüpe toetamaks jätkusuutlikult tervisevaldkonna toimimist. Selleks viiakse tervise infosüsteem uuele kvalitatiivsele tasemele: arendatakse välja ja juurutatakse uus tervise infosüsteemi andmevahetusplatvorm, mis toetab digitervise avamist paindlikumale  andmevahetusele, uuenduslike lahenduste kasutuselevõtmist ning mis on tänasest tõhusama arendamise ja haldamise mudeliga.

uptis

Kuidas upTIS töötab?

Uue põlvkonna tervise infosüsteemi loomisel on rõhk koostööl. Üheskoos tervishoiuspetsialistidega soovime uuendada nii tervise infosüsteemi tehnilist poolt kui üldist e-tervise toimimisloogikat ja dokumenteerimispõhimõtteid nii, et see toetaks parimal viisil nende tööprotsesse. Teiselt poolt mõtestatakse läbi rollipõhise andmete ligipääsu süsteemi. Eesmärk on muuta tervise infosüsteemi andmete esitamine ja nende kasutamine nii mugavaks, turvaliseks ja efektiivseks kui võimalik, et digilahendused võimaldaksid ravimeeskonnal rohkem aega pühendada ravitööle ja inimlikule kontaktile. See tagab inimestele suunatud ja personaalsed teenused.

Eesmärgid ja plaanid

  • Üle vaadata tervise infosüsteemiga seotud õiguslikud küsimused, et toetada tervishoiutöötaja igapäevatöö vajadusi
  • Lähtuda andmete ühekordse küsimise põhimõttest, et minimeerida dubleerivate ja tervisega mitteseonduvate andmete kogumist
  • Analüüsida võimalusi õigusruumi paindlikumaks muutmiseks, et uued tehnoloogilised lahendused jõuaksid kiiremini kasutusse
  • Luua uusi lahendusi, et nii inimesel endal kui ka tervishoiuspetsialistil oleks võimalik saada lihtne, kiire ja arusaadav ja otsuste tegemist toetav ülevaade terviseloost.
  • Uue platvormi loomisel pöörata tähelepanu ka dokumenteerimise alusreeglitele ja tervise infosüsteemis olevate andmete haldusele – näiteks on kavas klassifikaatorite ja terminoloogia haldamise süsteemi loomine.
  • Senine tervise infosüsteemi tehnoloogiline platvorm järk-järgult välja vahetada uutele andmevahetuspõhimõtetele, mis lihtsustavad tervishoiuvaldkonna ja meditsiiniregistrite tarkvarasüsteemide arendamist.
  • Luua selged, arusaadavad ja kõike vajalikku hõlmavad standardite juurutusjuhendid ning seda nii uute, kui olemasolevate teenuste osas. 
  • Suurte andmevahetusstandardite loomise asemel suunata rõhk väiksemate andmegruppide loomisele.

Uue põlvkonna tervise infosüsteemiga soovime suurendada koostööd ka tervisevaldkonna registrite, teadlaste ja teiste osapooltega. Tervise infosüsteemis kasutusel olevatest standarditest, klassifikaatoritest ja loenditest ülevaate saamiseks luuakse senise publitseerimiskeskuse asemele kaasaegne teabekeskus, mis on kasutajasõbralikum ja laialdasemate võimalustega. Teabekeskusesse on planeeritud ülevaatlikum ja põhjalikum TIS andmekoosseisu avaldamine. 

Milleks vajalik

Tervise infosüsteem põhineb siiani suuresti pabermaailma protsessidel, mistõttu on keeruline ning tihti praktiliselt võimatu ilma ebamõistlike kuludeta pakkuda moodsaid ja mugavaid lahendusi, mida Eesti inimesed ja ravimeeskonnad ootavad. Vaja on teha arenguhüpe ehk vaadata tervisesüsteemi laiemalt, tänapäeva tööprotsessidest lähtuvalt ning seeläbi ka kaasajastada kogu e-tervise digitaalset taristut.

Viimased arengud

Projekt on hetkel sisulise planeerimise ja tervise infosüsteemi tehnilise uuendamise etapis.

Kes veel panustavad

Sotsiaalministeerium
Tervisekassa
Projekti edukale elluviimisele aitavad kaasa kõik tervisesüsteemi huvipoolte esindajad nii kliinilisest, poliitikakujunduse kui tehnilisest vaatest.