Ühishankijad viivad dünaamilise hankesüsteemiga liitunud taotlejate vahel läbi seotud hankeid vastavalt vajadustele, iga hankija korraldab seotud hanked autonoomselt. Riigihangete registris on leitav lisaks muudele dokumentidele ka dünaamilise hankesüsteemi tehniline kirjeldus, millest on võimalik tuvastada tulevaste seotud hangete sisu, kuid konkreetsete seotud hangete esemed avaldatakse seotud hanke alusdokumentides (sarnaselt raamlepingu alusel korraldatavatele minikonkurssidele). Dünaamilise hankesüsteemi kategooriate lõikes on võimalik soetada nii ressurssi kui ka terviklahendusi, muutes süsteemis läbi viidavate seotud hangete ampluaa piisavalt laiaks, et erinevatel ettevõtetel tekiks huvi liituda.

Dünaamiline hankesüsteem IT-teenuste soetamiseks – mida see pakkujate elus muudab?

Igal kvalifitseerimistingimustele vastaval ettevõttel on võimalik kogu dünaamilise hankesüsteemi kehtivuse perioodil esitada taotlus dünaamilise hankesüsteemiga liitumiseks kõikides kategooriates ning taotluse rahuldamise korral osaleda kõikides läbiviidavates seotud hangetes. Seega dünaamilise hankesüsteemiga liitumiseks on ettevõtjal sisuliselt vaja esitada üksnes hankepass, mis teeb selle süsteemiga liitumise ettevõtetele hõlpsaks.

Hankijate ootus on, et erinevate kategooriate lõikes oleks dünaamilise hankesüsteemi taotlejate ring võimalikult lai. Sellest tulenevalt oleme kategooriad loonud eraldi arendus- ja hooldustöödeks koos seotud töödega, analüüsitöödeks ja erinevat liiki testimiseks. Lisaks on kategooriad jagatud rahalise väärtusega, et oleks võimalik rohkematel taotlejatel liituda. Nii on võimalik väiksema suurusega ja alustavatel ettevõtetel kergemate kvalifitseerimisnõuete tõttu osa saada dünaamilisest hankesüsteemist, aidates seeläbi kaasa suuremale konkurentsile.

Pakkujatel on dünaamilise hankesüsteemiga liitumise järel oluline silmas pidada, et seotud hangete avamise järel on minimaalseks pakkumuste esitamise tähtajaks 10 kalendripäeva, mistõttu tuleb ka suuremahuliste hangete puhul tähtaegasid hoolsalt jälgida. Hankijad on seadnud kogu dünaamilise hankesüsteemi kestvuse ajaks hindamiskriteeriumid, mis on kõikidele taotlejatele ühetaoliselt ja selgelt ettenähtavad.

Hankijatel on õigus tehnilisest kirjeldusest tulenevalt seada vastavustingimused, sh tingimused meeskonnale – pakkujatel on seeläbi võimalik paremini planeerida meeskondade töid. Nimelt on dünaamilise hankesüsteemi raames sõlmitavad hankelepingud enamasti konkreetsete projektide teostamiseks või tööjõu soetamiseks, mistõttu ei pea meeskonnad olema valmis pidevalt töid teostama (nagu raamlepingu puhul), vaid saab teha pakkumisi olukorras, kus vajalikus ajaraamis on pakkuda vaba ressurssi. Nii loome üheskoos Eestis niigi kitsa IT-ressursi kasutamiseks paindlikuma võimaluse.

Täpsema informatsiooni eelpool kirjeldatud dünaamilise hankesüsteemi kohta leiab Riigihangete Registrist ning ühtlasi kutsume teid kõiki osalema infopäeval, mis toimub 31.08.2022 kl 15.00–16.00. Osaleda on võimalik nii TEHIKus kohapeal kui ka videokonverentsi kaudu. Palun anna oma osalemise soovist teada [email protected] või Riigihangete Registri teabevahetuse kaudu.

TEHIK on liitumiseks avanud dünaamilise hankesüsteemi IT-teenuste soetamiseks koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi, Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskuse, Riigi Infosüsteemi Ameti, Sihtasutusega Kutsekoda ja Siseministeeriumi Infotehnoloogia- ja arenduskeskusega.

 

Merily Rool
TEHIKu jurist