Käesoleval lehel on kirjeldatud uue põlvkonna tervise infosüsteemi tehnilised põhimõtted tervissüsteemis loodavate digilahenduste puhul arvestamiseks.

Tegemist on loeteluga, mis ajapikku täieneb.

 • Monoliitlahenduste loomise asemel mikroteenuste põhimõtetest lähtumine

  - iga teenus keskendub ühele äriprobleemile
  - teenused on väheste omavaheliste sõltuvustega

  võimalikult sõltumatud komponendid, paigaldus valutum
  teenused sõltumatult uuendatavad ja süsteemis rakendatavad
  teenused on üksikuna kõrg-käideldavad ja lihtsasti testitavad
 • Loodavad lahendused peavad olema soovitatavalt pilvekõlbulikud
 • Valida töökindlad (eelistatult vabavaralised) tehnoloogiad, mille osas on ka Eestis tagatud suurem arendus- ja halduskompetents (vendor lock-in olukorra vältimiseks)
 • Enne lahenduse arendustöödega alustamist leppida kokku mittefunktsionaalsed nõuded (näidiseks loetelu TEHIK MFN nõuetest) ning arendustööde käigus tagada nõuete järjepidev kontroll
 • Koodi kvaliteedi kontrollimisel kasutada automaatseid vahendeid (nt SonarQube)
 • Automatiseeritud testide loomine, mis on võimalik käivitada enne iga muudatuse toodangukeskkonnas kasutusele võtmist
 • ’Once-Only’ printsiibi järgimine. Andmeid, mis on riiklikesse andmekogudesse juba kogutud, ei ole vaja dubleerivalt koguda, vaid tuleb võimaldada andmete pärimine. Samuti tuleb arvestada enda andmekogusse kogutud andmete taaskasutamisega. Riiklike andmekogudega liidestumiseks tuleb prognoosida kasutusmaht ning sõlmida liidestuslepingud
 • Terviseandmetega seotud andmevahetuse korral X-tee (uute teenuste loomisel RESTil baseeruvalt) andmevahetuskihi kasutamine
 • Terviseandmete andmevahetusstandardina primaarselt HL7 FHIR standardi kasutamine
 • Uued teenused peavad olema koheselt kaetud andmekvaliteedi kontrollidega. Andmete kvaliteeti tuleb kontrollida koheselt andmete sisestamisel
 • Töövoogude koordineerimisel protsessimootori (nt Camunda või Flowable) kasutamine, et tagada protsesside parem läbipaistvus
 • Primaarselt rahvusvahelistest kodeerimissüsteemidest (nt SNOMED CT, LOINC, ICD) lähtumine
 • Arendustööde planeerimisel arvestada võimalusega kasutada juba loodud korduvkasutatavaid komponente (nt riigi koodivaramust). Korduvkasutuse potentsiaaliga komponentide loomisel arvestada võimalusega jagada ka enda loodavat komponenti riigi koodivaramus
 • Andmemudelite/andmebaasi struktuuride loomisel arvestada koheselt ka statistika/aruandluse jaoks vajalike elementide olemasoluga
 • Enne uue lahenduse toodangus kasutusele võtmist, tagada lahendusele toimiv ja vastava lahenduse vajadusi arvestav monitooring
 • Lahendusel peab olema muudest logidest eraldatud audit logi, mis annab ülevaate lahenduses tehtud toimingutest (kes, millal, kelle andmetega teatud toimingu tegi)
 • Soovitatav on teha uutele lahendustele välise osapoole poolt läbiviidavad turvatestid
 • Kasutajate autentimisel turvaliste autentimisvahendite kasutamine, sh võimalusel ühendada TARAga (esineb võimalus ka oma TARA instants püsti panna)
 • Lahendus peab olema varustatud dokumentatsiooniga (sh arhitektuuridokument, integratsioonide kirjeldus, andmemudel, paigaldusjuhend) ja dokumentatsiooni tuleb koguaeg ajakohasena hoida
 • Uute teenuste planeerimisel, mille tulemusena hakkavad laekuma terviseandmed tervise infosüsteemi, tuleb koheselt mõelda läbi (sh visandada), kuidas ja millisele loogikale vastavalt saavad olema terviseandmed väljakuvatud riiklikus patsiendiportaalis ja tervishoiutöötajate jaoks andmevaaturis

Viimase muutmise kuupäev: 26.10.2021