Euroopa Sotsiaalfondi vahendite kasutamine

Tööinspektsiooni tegevusi toetatakse ESF TAT programmi Töötervishoidu ja -ohutust väärtustava töökeskkonna arendamine raames.

Tegevuse eesmärgiks on suurendada teadlikkust töötingimustest ja tervislike töötingimuste kujundamise võimalustest, parandada teabe edastamist, vahendamist, töötlemist ja kättesaadavust ning tõhustada töökeskkonna ja töösuhete järelevalvet.

Seatud eesmägi saavutamiseks tuuakse Tööelu Infosüsteemi (TEIS) kokku Tööinspektsioonile, tööandjale ja töötajale suunatud Tööinspektsiooni e-teenused ning suletakse vananenud infosüsteemid.

Keevitaja

Rohkem infot Tööinspektsiooni kodulehelt.

Ajaraam

01.01.2022–31.12.2027

Eraldatud toetuse summa

9,4 miljonit eurot

Kaasrahastanud Euroopa Liit

Tööõnnetuste menetlemise mooduli analüüs

Tööinspektsioonil on seadusega pandud kohustus uurida tööõnnetuse ja kutsehaigestumise juhtumeid. Tööõnnetuse ja kutsehaigestumise puhul on uurimiskohustus ka ettevõtjal. Selleks luuakse tööelu infosüsteemi uus e-teenus.

Arenduseks on tarvis eelnevalt analüüsida, kuidas luua kasutajasõbralik ja võimalikult automatiseeritud teenus. Projekti eesmärk on luua analüüs, mille tulemusena on TEISi võimalik arendada uus teenus. Projekti tulemuseks on analüüs koos prototüübi ja arenduse mahuhinnanguga.

töötab

Ajaraam

01.03.2021–31.12.2021

Eraldatud toetuse summa

56 312,50 eurot

EL-logo

Tööõnnetuste menetluse mooduli arendus

 

  • Tööõnnetuste ja kutsehaigestumiste uurimise automatiseerimine, lihtsustamine ja kasutajasõbralikkuse suurendamine toob kasu nii ettevõtetele kui Tööinspektsioonile.
     
  • Kui tööõnnetus või kutsehaigestumine aset leiavad, muutub kõigile ettevõtetele lihtsamaks iseteeninduse kaudu tööõnnetuste ja kutsehaigestumiste uurimine.
     
  • Tööinspektsiooni töö muutub efektiivsemaks ja langetab menetluse läbiviimise aega ja hoiab kokku töötunde.

 

Projekti eesmärk on viia Tööinspektsiooni teenus üle vanast infosüsteemist uude tööelu infosüsteemi, et võimaldada teenuste pakkumist ettevõtetele senisest oluliselt efektiivsemalt kasutajasõbralikul moel iseteeninduse kaudu ning tõsta riigiasutuse efektiivsust järelevalve teostamisel.

Ajaraam

01.04.2021–31.08.2022

Eraldatud toetuse summa

413 612,80 eurot

EL-logo

Transpordiettevõtete järelevalve mooduli analüüs

 

Tööinspektsioonil on seadusega pandud kohustus teha järelevalvet transpordiettevõtete sõidukijuhtide töö- ja puhkeaja nõuete täitmise üle. Selleks luuakse tööelu infosüsteemi uus e-teenus. Arenduseks on vaja analüüsida, kuidas luua kasutajasõbralik ja võimalikult automatiseeritud teenus. Analüüsi kirjutamine ja selle teadmise pinnalt prototüübi tegemine ongi selle projekti eesmärk. 

Projekti eesmärk on luua analüüs, mille tulemusena on TEISi võimalik arendada uus teenus. Projekti tulemuseks on analüüs koos prototüübiga.

sõidab

Ajaraam

01.03.2021–31.12.2021

Eraldatud toetuse summa

56 312,50 eurot

EL-logo

Transpordiettevõtete järelevalve mooduli arendus

 

Sõidukijuhtide töö- ja puhkeaja järelevalve teenuse arendamine toob kasu nii ettevõtetele kui Tööinspektsioonile. Transpordiettevõtetele muutub senisest lihtsamaks iseteeninduse kaudu sõidukijuhtide töö ja -puhkeaja järelevalves osalemine ning Tööinspektsiooni töö muutub efektiivsemaks tänu automaatsetele toimingutele.

Projekti eesmärk on viia Tööinspektsiooni teenus üle vanast infosüsteemist uude tööelu infosüsteemi, et võimaldada teenuste pakkumist ettevõtetele senisest oluliselt efektiivsemalt kasutajasõbralikul moel iseteeninduse kaudu ning tõsta riigiasutuse efektiivsust järelevalve teostamisel.

Ajaraam

01.04.2021–31.08.2022

Eraldatud toetuse summa

335 392 eurot

EL-logo