2020. aasta kevadel sai TEHIK valmis Tööinspektsiooni uue iseteenindusega.

Tööelu infosüsteemi (TEIS) peamine eesmärk on toetada tööandjat hea töökeskkonna loomisel. TEIS hõlbustab Tööinspektsiooni ja tööandja omavahelist suhtlust ning aitab vähendada ettevõtete halduskoormust. Samuti saavad töötajad näha TEISis infot enda ning oma ettevõtte kohta.

TEISi on arendatud tänaseks juba üle viie aasta ning valminud on rida olulisi teenuseid tööandjatele:

 • Töökeskkonnaesindajate info mugav ja kiire edastamine;
 • Järelevalvemenetluse ajal Tööinspektsiooniga suhtlemine ja vajalike dokumentide edastamine;
 • Riskianalüüsi ja tegevuskava loomine;
 • Tööõnnetuste uurimine:
 • Alaealiste tööle lubamine;
 • Lähetatud töötajate registreerimine.
töö

Ohutum töökeskkond

2021. aasta kevadel lisandus iseteenindusse töökeskkonna riskide hindamise abivahend. Uue teenuse abil on igal ettevõtte esindajal võimalik hinnata töökeskkonna riske ning lisada abinõud tegevuskavasse riskide maandamiseks ja kõrvaldamiseks.  Riskianalüüsi mooduli eeskujuks võeti Iirimaa BeSmart lahendus, mida kohandati ja täiendati Eesti tingimustele sobivaks.

2022. aasta lõpus avati teenus tööõnnetuste, kutsehaigestumiste ja tööst põhjustatud haigestumiste uurimiseks – uue mooduli abil saavad tööandja esindajad kiiresti ja lihtsalt registreerida toimunud tööõnnetuse ning edastada Tööinspektsioonile endapoolsed uurimistulemused

Uued võimalused

2023. aasta kevadel ja suvel jõudsid iseteenindusse alaealiste töötamiste ning lähetatud töötajate registreerimise teenused.

Alaealiste töötamiste kohta saab tööandja esitada täiendavat teavet, mida Tööinspektsioon kontrollib. Samuti edastatakse tööandjale teavitus koos juhistega, millest tuleb alaealiste tööle võtmisel lähtuda.

Lähetatud töötajate moodul võimaldab nii välismaisel ettevõttel kui ka töötajat vastuvõtval Eesti ettevõttel registreerida Eestis tööle asuvad välisriigi töötajad.

Teenused töötajatele ja eraisikutele

Iseteeninduses on täna ka rida teenuseid, mis on mõeldud nii töötajatele kui ka eraisikutele. Töötajana saab tutvuda oma ettevõtte poolt esitatud riskianalüüsiga ning näha, kes on sinu ettevõtte töökeskkonnaesindajad. Valides iseteenindusse sisenemisel aga eraisiku konto, on võimalik näha endaga seotud tööõnnetusjuhtumite infot, esitada soovi korral Tööinspektsioonile omalt poolt dokumente ning suhelda inspektoriga. Alaealiste töötamise moodulis kuvatakse lapsevanematele oma laste töötamiste infot ning vanem saab anda nõusoleku lapse tööle asumiseks, mis teatud vanuses laste töötamisel on kohustuslik.

Iseteenindust arendatakse edasi

Nagu Tallinna linn, ei saa ka TEIS kunagi päris valmis. Jätkub uute teenuste arendamine ning ka juba olemasolevate teenuste parendamine tuginedes kasutajate tagasisidele ning rahalistele võimalustele.

2024. aasta kevadel on valmimas uus teenus töötervishoiuteenuse osutajatele (TTO). Tööandja saab anda TTO-le ligipääsu oma andmetele ning TTO saab tutvuda tööandja üldinfo, riskianalüüsi ning tööõnnetuste teabega. Teenuse edasiarendus jätkub ka peale esmase funktsionaalsuse kasutusele võtmist.

2024. aasta kevadel luuakse iseteenindusse tööandjale ka võimalus saada ülevaade oma ettevõtte palgalõhest. Palgapeegli andmed ja statistika paneb kokku Statistikaamet, kes osaleb selle mooduli arenduses.

Samuti on analüüsi ning arenduse ootel töövaidluste lahendamise teenus, mis tulevikus võimaldaks iseteeninduse kaudu töötajal esitada avaldus ning peale seda nii töötajal kui ka ettevõtjal osaleda töövaidluse lahendamisel

Tehnoloogia

TEHIK on seadnud eesmärgiks, et iseteenindus põhineks maksimaalselt tänapäevasel tehnoloogial ning asuks Riigipilves. Riigipilv võimaldab kasutada konteinerite orkestreerimise töövahendit Kubernetes. Tänu sellele on meil olnud võimalus teostada partneriga kiireid sprinte väiksemate teenuste loomisel. Kogu protsess on olnud paindlikum, kui vanematel lahendustel baseeruvad projektid. Mikroteenustel põhinev pilvelahendus on ennast kindlasti juba tõestanud. Sarnastel põhimõtetel süsteemid on kasutusel ka tänastel suurtel IT gigantidel nagu Netflix, Spotify või Google. Näiteks uute funktsionaalsuste tarnimine toodangukeskkonda võib toimuda kasvõi keset tööpäeva. Näiteks kui Riigipilv uuendas platvormi pakkuvate serverite operatsioonisüsteemi, siis ei olnud meie teenustes ühtegi katkestust. On oluline, et Tööinspektsioon saaks tõrgeteta tööd edasi teha ja selle tagamine on prioriteet.

Arenduspartnerid

 • Tripledev
 • Trinidad Wiseman

Arenduskoodid asuvad koodivaramus.

Rahastus

TEIS arendamise rahastamine on toimunud:

 • Euroopa Sotsiaalfondi toetuse andmise tingimuste "Töövõimet hoidva ja säästva töökeskkonna arendamine 2014-2020" toel.
 • Euroopa Liidu struktuurivahendite meetme 2014-2020.12.3 Avalike teenuste pakkumise arendamine taotlusvoorust Valitsusasutuste ja nende hallatavate asutuste avalike teenuste IKT arendamine - 21.03.2018-31.07.2023 toel.
 • Euroopa Sotsiaalfond+ toetuse andmise tingimused ,,Töötervishoidu ja -ohutust väärtustava töökeskkonna arendamine“, projekti nr 2021-2027.4.03.22-0001 (SFOS) raames.
Kaasrahastanud Euroopa Liit