Tänu TEHIKule kolis 2020. aasta kevadel suur osa Tööinspektsiooni teenistujatest tegevused üle uude ametnikurakendusse.

Senine, 2003. aastal ilmavalgust näinud rakendus, oli oma aja ära elanud ja selle edasiarendamine ei olnud otstarbekas. Seetõttu loodi uus ametnikurakendus, kuhu tulevikus kolivad kõik teenistujaid abistavad e-teenused. Ametnikurakenduse käivitamise hetkeks oli valmis standardne järelevalve menetluse läbiviimise moodul, inspektori jaoks on mitmed protsessid juba automatiseeritud ning rohkem infot saadakse teistest registritest (näiteks Töötamise register või Äriregister). Samuti on töökeskkonna üle järelevalve tegemiseks loodud spetsiaalne tahvelarvuti vaade, mis kiirendab ja lihtsustab töökeskkonna kontrolli ettevõtte ruumides. Kõige olulisem on, et inspektorite töö on varasemast kiirem, eesmärgipärasem ning seetõttu on tõhusama järelevalve abiga võimalik panustada igaühe turvalisemasse töökeskkonda.

Viie arendusaasta jooksul on valminud märkimisväärne arv teenuseid Tööinspektsiooni ametnike töö lihtsustamiseks:

  • Järelevalve menetluse läbiviimise moodul;
  • Töökeskkonna esindajate ja riskianalüüsi moodulid;
  • Transpordiettevõtete järelevalve moodul;
  • Tööõnnetuste, kutsehaigestumiste ning tööst põhjustatud haigestumiste menetlemise moodul;
  • Alaealiste töötamise üle järelevalve teostamise moodul;
  • Lähetatud töötajate teadete registreerimise moodul.
naised

Uued võimalused

Ametnikurakenduses jätkub nii uute teenuste arendamine kui ka juba olemasolevate teenuste parendamine tuginedes kasutajate tagasisidele ning rahalistele võimalustele. Üks olulisi eesmärke on jätkuvalt, et lähiaastatel jääks alles üks ja keskne rakendus ning vanad süsteemid saaksid suletud.

2024. aastal saab valmis ametnike töö hõlbustamiseks automaatteavituste lahendus, mis annab tööandja kohustustest ettevõtte esindajatele märku ilma inspektorite sekkumiseta. Lisaks alustatakse täiendavat arendust järelevalve menetluse mooduliga ehitusobjektide järelevalve läbiviimiseks. Analüüsi ning arenduse ootel on ka töövaidluste menetlemise moodul

Tehnoloogia

TEHIK on seadnud eesmärgiks, et iseteenindus põhineks maksimaalselt tänapäevasel tehnoloogial ning asuks Riigipilves. Riigipilv võimaldab kasutada konteinerite orkestreerimise töövahendit Kubernetes. Tänu sellele on meil olnud võimalus teostada partneriga kiireid sprinte väiksemate teenuste loomisel. Sarnastel põhimõtetel süsteemid on kasutusel ka tänastel suurtel IT gigantidel nagu Netflix, Spotify või Google. Näiteks uute funktsionaalsuste tarnimine toodangukeskkonda toimub siis, kui rakendusadministraator selleks aja leiab. Kasvõi keset tööpäeva. See on oluline mitte ainult inimressursi efektiivsuse mõttes, vaid ka Tööinspektsioonile, kes saab tõrgeteta oma tööd edasi teha

Arenduspartnerid:

TripleDev ja Trinidad Wiseman

Rahastus:

Euroopa Sotsiaalfondi toetuse andmise tingimuste "Töövõimet hoidva ja säästva töökeskkonna arendamine 2014-2020" toel.

Euroopa Liidu struktuurivahendite meetme 2014-2020.12.3 Avalike teenuste pakkumise arendamine taotlusvoorust Valitsusasutuste ja nende hallatavate asutuste avalike teenuste IKT arendamine - 21.03.2018-31.07.2023 toel.

Euroopa Sotsiaalfond+ toetuse andmise tingimused ,,Töötervishoidu ja -ohutust väärtustava töökeskkonna arendamine“, projekti nr 2021-2027.4.03.22-0001 (SFOS) raames.

Euroopa Liit Euroopa Sotsiaalfond