Skip to main content

Nimetus NEET tuleneb inglisekeelsest väljendist youth Neither in Employment nor in Education or Training

Rahastaja:

Projekt on rahastatud Euroopa Sotsiaalfondi meetmest „Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi hõives osalemiseks“ ning toetuse andmise tingimuste (TAT) „Noortegarantii tugisüsteemi arendamine ja testimine“ raames.

• Projekti nimi:

Noortegarantii tugisüsteem(NGTS)

• Projekti lühikirjeldus:

Eestis on hinnanguliselt umbes 10 000 noort, kes ei õpi ja ei tööta, ega osale muul viisil ühiskonnaelus. Noortegarantii tugisüsteem on just noorte jaoks loodud süsteem, mis toetab mitteõppivaid ja mittetöötavaid noori tagasi kooli või tööle minemisel. Noore nõusolekul kohtutakse ning üheskoos pannakse paika plaan edasisteks tegevusteks.

• Eesmärk:

Tuvastada riiklike registrite andmete alusel potentsiaalselt abivajavad noored, kes ei tööta, ei õpi, ega ole tööturult muul mõjuval põhjusel eemal. Teha kohaliku omavalitsuse (KOV) juhtumikorraldajale potentsiaalselt abivajavate noorte nimekiri kättesaadavaks, luua võimalused noorega kontakteerumiseks ja abivajaduse tuvastamiseks.

• Eraldatud toetuse summa:

155 000 eurot

• Ajaraam

01.2018 – 05.2019

• Tulemus:

Projekti tulemusel valminud lahenduse sihtgrupiks on tööturult ja haridusest eemalolev 16-26-aastane noor, kellega KOV võtab proaktiivselt ühendust ning pakub vajadusel tuge, toomaks noort püsivalt tagasi tööturule ja haridusse.