Alates 2020. aasta maist saavad perearstid ja -õed kasutada kliiniliste otsuste tugisüsteemi, mis toob nende töölauale patsiendipõhised soovitused ning aitab teha otsuseid kiiremini ja kvaliteetsemalt. Kliinilise otsusetoe süsteem on Eestis esimene omataoline abivahend, kuna koondab kokku ja analüüsib inimese andmeid, näiteks viimase viie aasta diagnoosid, ravimid ja analüüsid, vererõhunäidud, elustiilinäitajad ja geneetilised riskiskoorid

Kuidas see toimib?

Erinevate algoritmide abil analüüsitakse konkreetse patsiendi terviseandmed ja kuvatakse perearstile sellekohased teavitused. Otsustustoe eesmärgiks on, et täpne informatsioon on kättesaadav õigeaegselt, õiges kontekstis ja vormingus ning aitab tervishoiutöötajal järgida nõuetele vastavat ravijuhendit. Otsustustugi peab eelnevast tulenevalt kõige esimese teenusena pakkuma arstile tuge konkreetse, visiidile registreerinud patsiendile ravi määramisel ja ravi kulgemise jälgimisel.

otsustustugi

Otsusetugi toimib arsti tööd segamata, see tähendab, et otsusetoe päringud käivituvad sündmuste peale, mida arst teeb oma tarkvaras ja hoiatused kuvatakse töölauale automaatselt.

Otsustustoe põhimõtted ja metoodikad kolmes haigusega seotud etapis on erinevad:

  1. Haiguste ennetamisel on oluline teada inimese geneetilist eripära ning märgata ja analüüsida varajasi sümptomeid.
  2. Haiguste diagnostikas kasutatakse tervishoiu otsustugesid õige diagnoosi leidmisel ja täpsustamisel.
  3. Haiguse ravi etapis on otsusetoe lahendustel väga oluline roll konkreetsele inimesele sobivate protseduuride, ravimite ja ravimidooside valimine.

Terviklik süsteem

Kuna andmekogud asuvad erinevate asutuste haldusalas, tuleb olulised terviseandmed, mis saadetakse otsustustukke, eelnevalt koguda ja analüüsida. Tervishoiu otsustustoe tervikarhitektuur ühendab Eesti tervisesüsteemi komponendid ning erinevad tervishoiuteenuse osutajate infosüsteemid terviklikuks süsteemiks.

Andmed tervise infosüsteemist

Tervishoiu otsustustugi kasutab andmestikuna patsientide andmeid terviseinfosüsteemist. Andmete kasutamise eelduseks on struktueeritud andmete olemasolu. Terviseinfosüsteem on andmebaas, mis hõlmab kõikide Eesti inimeste terviseandmeid.

Andmete taaskasutus

See on Eestis esimene lahendus, mis kasutab terviseandmeid teiseselt ja edastab andmete analüüsi tulemina konkreetse patsiendi kohta teavitused arstile.

Kiire terviseinfo kättesaadavus on eriti väärtuslik just nende patsientide puhul, kellel on mitu kroonilist haigust ja mitmeid ravimeid, mille mõju ja koosmõju tuleb arvestada. Selline lahendus aitab teha õigemaid ja teaduspõhisemaid raviotsuseid ning vältida ravivigu. Tulevikus lisatakse süsteemi ka geneetilised riskiskoorid ja elustiilinäitajad. Samuti arvestab otsustustugi nii Eesti kui ka rahvusvaheliste ravijuhenditega. Otsusetugi on integreeritud perearstide tarkvaradesse ja paikneb arstide töölaual.

Viimased arengud

Teenus katab 1,3 miljonit patsienti. Teenuse kasutajateks on 786 perearsti ja 1636 pereõde. Otsusetugi toetab 130 000 päringut päevas. Sarnase digiteenuse kasutuselevõtu vastu tunnevad huvi ka mitmed teised riigid.

Väärtus

  • Tõstab ravikvaliteeti
  • Tagab patsientidele parema tervikliku ravi
  • Hoiab kokku arstide aega

Kes veel panustasid

  • Tervisekassa
  • Sotsiaalministeerium
  • Eesti Perearstide Selts (arenduses ja testimises osales 40+ arsti)

Tervishoiu otsustustugi valiti konkursil Su(g 2020. aasta parimaks riigi digiteenuseks.