Skip to main content

Standarditest

Valdavat osa andmetest kasutatakse nende sisestamiskohal, mistõttu on oluline tagada nende kvaliteet just sisestamisel. Andmed saavad olla nii kvaliteetsed, kui nad on seda infosüsteemi sisestades. Ainult kvaliteetsetest ja masinloetavatest (standardiseeritud) andmetest on võimalik formeerida kasutajale vajalik ja kvaliteetne informatsioon ka edaspidiseks. Andmete sisestamine on kasutaja jaoks aeganõudev ja seda on vajalik maksimaalselt automatiseerida

Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse ülesandeks on klassifikaatorite, standardite, ning OIDide siseriiklik haldamine ja arendamine, sh digitaalsete dokumentide väljatöötamine, terminoloogia tõlkimine ja ühtlustamine koostöös erialaseltsidega, publitseerimine, kasutajatoe pakkumine jpm. Standardimisel kasutatakse nii riiklikke kui ka rahvusvahelisi standardeid, klassifikaatoreid ja nomenklatuure (SNOMED, HL7 jne).

TEHIK üheks eesmärgiks on tagada tervise infosüsteemi andmete kvaliteet, sest andmekvaliteedist sõltub sihtasutuse poolt pakutavate teenuste kvaliteet. Tervise infosüsteemi andmekvaliteedi tagamisel on kesksel kohal andmekontrollide rakendamine, mis seisneb tervise infosüsteemi vastuvõetavate dokumentide valideerimises.

Tervise infosüsteemis kasutusele võetavad standardid, klassifikaatorid ning loendid on Publitseerimiskeskuses

Sisene publitseerimiskeskusesse

Dokumendi standardid

Dokumendi standardid on kokkulepitud andmekoosseisud teatud dokumendiliigi alusel tervishoius andmete kogumiseks riigi üleselt. Tulenevalt tervishoiuteenuste korraldamise seaduse §42 lõikest 1 on tervishoiuteenuse osutamise kohustutlik dokumenteerimisel kasutada tervise infosüsteemi standardeid.

Standardi andmekoosseis on reguleeritud määruse tasandil, millele vastava dokumendi arendamiseks avaldatakse standardi dokumendid (tehnilised dokumendid) Publitseerimiskeskuses. Iga dokumendi standardidokumendis on kirjas, mitmes versioon dokumendist on hetkel kehtiv ja muu oluline info muudatuste kohta.

Andmete kvaliteet

2016. aastal valmis koostöös teiste seotud institutsioonidega andmekvaliteedi teekaart järgmiseks kolmeks aastaks. Teekaart on ajas muutuv ja arenev plaan andmekvaliteedi ja andmehõivega seotud probleemkohtade lahenduse ettepanekute rakendamiseks.

Hetkel tegeletakse aktiivset tehniliste vigadega ja Seire- ja  valideerimismooduli arendamisega. TIS seiremoodul kujutab endast põhisüsteemist eraldatud turvasüsteemi, mis jälgib kahte asja: TIS-i andmekasutust, st seda, kes liidestunud asutustest ja/või nende tervishoiutöötajatest, on andmeid TIS-ist pärinud

TIS andmekasutuse seiremoodul jaguneb omakorda kaheks:

valideerimismoodul, mis tegeleb TIS-i saabuvate sõnumite valideerimisega ja logide kogumisega;
analüüsimoodul, mis kogub valideerimismooduli poolt registreeritud logid andmelattu ja võimaldab kogutud andmete pealt teha analüüsi.

Klassifikaatorid ja loendid

Tulenevalt tervishoiuteenuste korraldamise seaduse §42 lõikest 1 on tervishoiuteenuse osutamise kohustuslik dokumenteerimisel kasutada riigi infosüsteemi klassifikaatoreid, loendeid ja aadressiandmeid.

Loendid ja klassifikaatorid on aluseks dokumendi struktuursel kujul esitamisele, mis omakord on eeldus masinloetavate andmete tekkimiseks. Kui andmed on masinoletaval kujul (infosüsteemide jaoks tarbitav vorming) siis saab selle põhjal üles ehitada uusi e-teenuseid, mis kasutavad juba olemasolevaid andmeid.

Loendid ja klassifikaatorid jagunevad oma olemuselt kahte suuremasse kategooriasse:

  • Rahvusvahelised loendid/klassifikaatorid – luuakse riikide üleselt, tihti teatud organisatsiooni juhtimisel. Sellised loendid on näiteks diagnoosimisel kasutatav RHK-10 või ka SNOMED. Rahvusvaheliste loendite kasutamisel on oluline ka selle kasutamiseõiguse taotlemine mh vajadusel tõlkimine ja kohandamine.
  • Siseriiklikult praktika alusel loodud loendid/klassifikaatorid – on klassikaliselt tervishoiuteenuse osutajate praktilise töö põhjal kokku pandud andmete järjestus kindla andmestiku kirjeldamiseks nõutud kujul. Siseriiklikult loodud loendid/klassifikaatorit on kooskõlastamise osas lihtsamad kuid samas ei võimalda nende kasutamine andmete piiriülest edastust.