Informatsioonivahetus erinevate osapoolte vahel nõuab ühtset lähenemist andmete jagamisele, sealhulgas sama terminoloogia, kontseptsioonide ja andmestruktuuride kasutamist. See on eriti kriitiline tervishoiusektoris, kus aegkriitilise informatsiooni kiire edastamine võib mõjutada inimeste elusid. TEHIKu andmekorraldutiim tegeleb tervise infosüsteemi andmevahetusstandardite, terminoloogia ning nende kasutusjuhendite arendamise ja haldamisega.

 

Seni on haldus toimunud publitseerimiskeskuses, mis on pühendunud tervishoiuteenuse osutajatele (TTO) ajakohase teabe pakkumisele tervise infosüsteemi (TIS) andmevahetusstandardite kohta. See võimaldab säilitada tervise valdkonnas kasutuses olevate infosüsteemide koostalitlusvõime läbi ühtsetel alustel loodud sõnumite struktuuride. Ent arenevate infosüsteemide ja standardite tõttu on tekkinud vajadus kirjeldada lisainformatsiooni (nagu metaandmestik, juurutusjuhendite selgem kirjeldus, struktureeritud vormingud) ning seda mugavamalt hallata. Sellele vajadusele vastates on loodud Teabekeskus koos mitmetemikroteenustega, sh andmekirjelduskeskkond ja terminoloogiaserver.

Maja kontuurid, mille sees on aju kujutis
Teabekeskuse visioon on tagada metaandmete kättesaadavus piiriüleseks ja teiseseks kasutamise. Teabekeskuse missioon on toetada andmekvaliteedi tagamist nii andmete loomisel kui ka vahetamisel.

Teabekeskus on ökosüsteem, mis on loodud tervisevaldkonna ja relatsiooniliste metaandmete kirjeldamiseks ja haldamiseks. See koosneb mitmetest mikroteenustest ja pakub veebikeskkonda, kus on kättesaadavad kirjeldatud metaandmed ja muu asjakohane teave. Teabekeskuse eesmärgiks on pakkuda kasutajale asjakohast informatsiooni kõige tervishoiualast andmehaldust ja -vahetust puudutava kohta. Tulevikus ka Sotsiaalministeeriumi haldusala andmestike kohta puudutav informatsioon. Sinna alla kuuluvad kontseptsioonid:

 • andmevahetusvormingud;
 • klassifikaatorid, koodiloendid ja terminoloogiad; 
 • OID-id ja URI-d;
 • infomudelid;
 • tervisevaldkonna teenuste juurutamiseks koondav informatsioon;
 • viited masinmõistatavate kirjelduste alla laadimise kohtadele.

Lõppkasutaja saab tutvuda valdkonna spetsiifikaga ja seejärel rakendada kirjeldatud standardeid enda infosüsteemides ning saavutada koostalitlusvõime teiste süsteemidega. Läbi selle tagatakse TIS teenuste kvaliteetsem juurutamine TTO infosüsteemides, ajakohasem terminoloogiate kasutamine ning selgem ülevaade tervise infosüsteemi andmestikest ja teenustest. Kvaliteetsem ja nõuetekohane teenuste juurutamine omakorda võimestab nii andmekvaliteedi tagamist andmete loomise algallikas kui ka andmete vahetamisel.

Viited:

Teabekeskus: Avaleht - Teabekeskus (tehik.ee)

 

Selleks, et tagada terviseandmete andmekvaliteet ja süsteemide koosvõime, on terviseandmete vahetamisel võetud kasutusele rahvusvaheliselt tunnustatud andmevahetusstandard HL7. Standard defineerib ära tervishoiu valdkonnas kasutusel olevate kontseptsioonide andmevahetusvormingud (data exchange template), mis kirjeldab sõnumite või dokumentide struktuuri andmevahetuses. Rakendatavate vormingute reaalne haldamine toimub teabekeskuses olevas teenuses – andmekirjelduskeskkonnas (AKK). Andmekirjelduskeskkonnas luuakse ja avaldatakse:

 • andmevahetusvorminguid; 
 • seotud dokumente/ linke;
 • andmekvaliteedi kontrolle;
 • TIS blokeerimise reeglid;
 • OID-e ja URI-sid;
 • klassifikaatorite ja koodiloendite metaandmestike ja nende omavahelisi seoseid.

Lisaks on võimalik andmekirjelduskeskkonna mikroteenuses hakata haldama infomudeleid ja CDA ning FHIR omavahelisi kaardistusi. Andmekirjelduskeskkonnas loodav ja avaldatav sisu tehakse kättesaadavaks inimloetavalt veebikeskkonna kaudu, koos vastavate juurutusjuhendite ning kontseptsioone kirjeldavate infomaterjalidega.

Viited:

Andmekirjelduskeskkond: https://akk.tehik.ee/

Lisaks kokkulepitud struktuurile, on süsteemide koostalitlusvõime tagamiseks vaja andmete edastamisel kasutada ka ühtset terminoloogiat. See tähendab, et erinevad süsteemid peavad tervise valdkonna kontseptsioonidest (protseduurid, kehapaikmed, kliinilised leiud) saama ühtemoodi aru. Neid kontseptsioone kirjeldavad erialaspetsialistid ning mugavaks rakendamiseks lisatakse igale kontseptsioonile külge unikaalne identifikaator. Koodidega mõistete kogumit nimetatakse koodiloendiks või koodisüsteemiks, mida avaldab masinmõistetavalt terminoloogiaserver. Terminoloogiaserver on loendite ja teiste terminoloogiate hoidla, mis võimaldab masinmõistetaval kujul ajakohaseid loendeid pärida ning kasutada teenustes. Terminoloogiaserver serveerib tervisevaldkonna koodiloendeid HL7 FHIR ressurssidena ning võimaldab FHIR API päringuid. Serveri kasutamiseks peab kasutama valminud juurutusjuhendit, mis näitab, kuidas implementeerida serverit enda süsteemi.

Viited:

Terminoloogiaserveri juurutusjuhend: https://build.fhir.org/ig/TEHIK-EE/TerminologyServices/branches/master/index.html

Selleks, et toetada piiriüles juurdepääsu terviseandmetele, luuakse uus platvorm TerviseAndmed@EL (HealthData@EU). Riiklikul tasandil vaatavad terviseandmetele juurdepääsu omavad asutused läbi andmetele juurdepääsu taotlused ja väljastavad andmelube. Selleks, et piiriüleselt terviseandmed jagada, on protsessi elluviimiseks vajalik riiklikul tasandil terviseandmete kataloogi loomine. Andmekataloogis peavad olema vastavalt Health DCAT-AP standardile kättesaadavad taaskasutamiseks võimaldatavate andmestike metaandmete kirjeldused. Detailsema metaandmete kirjelduse standardi ja andmekataloogi tehnilise spetsifikatsiooni osas parimate praktikate jagamiseks ja kokkulepete sõlmimiseks on loodud vastavad EL töörühmad, kus osalevad spetsialistid ka Sotsiaalministeeriumi haldusalast.

EHDS määrusest tuleneb kohustus taaskasutusele antavatele terviseandmestikele väljastada ka andmekvaliteedi ja kasutatavuse märgis (Data Quality and Utility Label), mille täpsem sisu ja metoodika on EL-üleselt väljatöötamisel ja kokkuleppimisel. Küll aga tuleneb sellest vajadus kasutusele võetavas andmehalduse tööriistas kirjeldada ja hallata andmekvaliteedi reeglite metaandmeid.

EHDS määrusest tulenevate kohustuste ja digitaalse võimekuse arendamiseks on ellu kutsutud EST2EHDS projekt, mis võimaldab andmete teisest kasutamist piiriüleselt. Peamiselt võimestab siseriikliku andmekataloogi sisseseadmist ning tegevusplaane teiste äriliste võimekuste realiseerimiseks, sh turvaline andmeruum ja piiriüleseks metaandmete vahetamiseks värav. EST2EHDS projekti kestvus on 36 kuud ning projektis kirjeldatud tulemid on oodata aasta 2026. aasta lõpuks.