Selleks, et leida parim lahendus inimese tegutsemisvõime ja terviseseisundi hindamiseks võimalikult kiiresti, mugavalt ja juba olemasolevaid andmeid taaskasutades, viis TEHIK läbi analüüsi rahvusvahelise funktsioneerimisvõime, vaeguste ja tervise klassifikatsiooni (RFK) põhise hindamisinfo kasutuselevõtmise esimese etapi arendamiseks.

 

EL-logo

Projekti tulemusena väheneb hindamisele kuluv aeg, suureneb olemasolevate hindamisandmete taaskasutus ja tekib selgem, kiirem ning lihtsam viis ekspertarvamuse edastamiseks.

Milleks see vajalik on?

Rahvusvaheline funktsioneerimisvõime, vaeguste ja tervise klassifikatsiooni kasutusele võtmine aitab inimese abivajadust, töövõimet ja puude raskusastet hinnata erinevate asutuste ja pakutavate teenuste üleselt. 

digitaalne käsi

See vähendab vajadust erinevates teenustes inimese täielikuks uuesti hindamiseks, lühendab selle tõttu menetlusaegu, annab inimese seisundist objektiivsema ja ajas võrreldava ülevaate ning vähendab selle kaudu ka asutuste halduskoormust.

Probleemid, mida projektiga lahendatakse:

1. Praegu ei saa puude raskusastme tuvastamisel RFK-põhist infot kasutada ja RFK-põhiselt hindamistulemusi esitada. Seetõttu tuleb kuni 25 % juhtudel koostada puude raskusastme tuvastamiseks ekspertarvamus uuesti, kuigi RFK-kasutuselevõtuga saaks juurde või ümber hinnata ainult neid inimese valdkondi, kus ilmnevad puude raskusaste ja töövõime hindamise metoodilised erisused.

2. Puude ekspertiisi menetluse käigus kasutavad SKA peaspetsialistid ja ekspertarstid käsitööna lisainformatsiooni hankimiseks erinevaid infosüsteeme: tervise Infosüsteem (TIS), sotsiaalkaitse infosüsteemi eelmine versioon. Infosüsteemi vaated ei olen enam vastavuses tänaste hindamisküsimustega ja seetõttu tuleb osa välju täita fiktiivsete andmetega või lihtsalt tühjalt läbi kerida. Ekspertiisiks kuluvast keskmisest ajast 2,5 h hinnanguliselt kuni kolmandik kulub päringute tegemiseks ja käsitsi andmete ületoomiseks ühest infosüsteemist teise.

3. Ekspertarsti hindamismoodul ei kuva kõiki hindamiseks vajalikke andmeid koos (inimese enesehinnang, Töötukassa eksperdiarvamus, kinnitavad diagnoosid) ja neid tuleb eraldi teistest infosüsteemidest vaadata. See tekitab riski, et hinnanguid ühe inimese kohta võidakse inimliku eksimuse tõttu teha teise inimese andmete põhjal.

4. Puude raskusastme otsuse vormistamiseks ei ole võimalik praegu lisada detailset inimesele selgelt loetavat hindamise põhjendust, mille tõttu tuleb tihti vastata kliendipöördumisele ja esitada täiendavaid selgitusi.

Tööde maht ja ajaraam

RFK põhise hindamisinfo kasutusele võtmise I etapi arendustööde analüüsi väljunditeks on analüüsidokument, arendustööde mahuhinnangud tundides ning rakenduse erinevate vaadete prototüübid.

Analüüsi maksumus on 91 433,70 eurot ning planeeritav valmimise aeg on 2021. aasta IV kvartal. Projekti abikõlblikkuse periood on 19.08.2021 kuni 19.02.2022.

RFK põhise hindamisinfo kasutusele võtmise arenduse esimene etapp

RFK põhise hindamisinfo kasutusele võtmise arenduse esimese etapi põhieesmärgiks on pakkuda kliendile kõrgemat teenuse kvaliteeti ja terviklikumat lähenemist. RFK-põhise hindamisinfo efektiivsema kasutusega taaskasutame enam inimese kohta juba kogutud andmeid, vähendame ülehindamiste vajadust ja lühendame menetlusaega. Lisaeesmärgina on soov vähendada arstide halduskoormust.

Arsti arvamuse andmiseks luuakse uus lahendus, mis koondab seni kogutud hindamisinfo ühte keskkonda ning võimaldab tänu RFK-põhisele hindamisinfole ülevaatlikumalt hinnata inimese tegutsemisvõimet ja terviseseisundit.

  • Esimese etapi arenduse maksumus: 499 339,36 eurot.
  • Planeeritav valmimise aeg: hiljemalt 2023. aasta III kvartal.
  • Projekti abikõlblikkuse periood: 21.01.2022 kuni 31.12.2023.