Siit leiad valiku meie töödest ja teenustest

 

TEHIKu hallata on üle 40 andmekogu - tänu sellele saame luua olulisi e-teenuseid ligi 1,3 miljonile inimesele. Kasutame selleks riigi moodsamaid ja turvalisemaid infotehnoloogilisi lahendusi ning teeme koostööd erasektori parimate tegijatega.

Muudame igapäevaelus vajalikud e-teenused tervise-, sotsiaal- ja töövaldkonnas inimestele kättesaadavaks ning töötame selle nimel, et need toimiksid kiiresti, lihtsalt ja tehniliste takistusteta. Väärtustame aega ja usume, et inimestel ei peaks riigiga suhtlemise peale ebavajalikku aega kuluma.

Sotsiaalvaldkond
Kliendisuhtluse ja alusdokumentide kuvamine iseteeninduses

Sotsiaalkindlustusamet (SKA) soovis tõsta kliendiandmete hoidmise ja töötlemise kvaliteeti ning andmete töötlemise turvalisust andmekaitse valdkonnas. Läbi antud arenduse on SKA kliendile kättesaadavam ja läbipaistvam. Kliendid saavad igal ajal tutvuda enda andmetega, mis on SKA-l nende kohta olemas ja mis on aluseks nende menetlustele.

Loe edasi Kliendisuhtluse ja alusdokumentide kuvamine iseteeninduses
Sotsiaalvaldkond / Tehnoloogia
Pensioniteenuse arenduse I etapp

Projekti tulemusel on inimestel sotsiaalkindlustusameti iseteeninduse kaudu mugav esitada pensioniõigusliku staaži andmeid ja dokumente, mis on aluseks pensioni arvutamisel, saada infot ja ülevaadet pensioniõigusliku staaži mõjust tulevase pensioni suurusele. Iseteeninduskeskkonna loomine vähendab klientide halduskoormust.

Loe edasi Pensioniteenuse arenduse I etapp
Sotsiaalvaldkond
Pensionite e-lahendus

Eestis on hetkel ca 320 000 inimest, kellele riik maksab igakuiselt mingit liiki pensionihüvitisi. Kasutajate trend on ajas kasvav, sest populatsioon vananeb. Märgatava trendina on kasvamas inimeste mobiilsus (töötamine, elamine, pensionile jäämine teatud ajal välisriikides) ning aastast 2021 on kasutajal võimalus kasutada ka paindlikku pensioni, mis tähendab, et ühe kasutaja kohta suureneb nii hüvitise määramiste, peatamiste, jätkamiste ja teiste toimingute maht.  Hüvitiste alaliike IT arenduste mõistes on üle 100.

Loe edasi Pensionite e-lahendus
Sotsiaalvaldkond / Tehnoloogia
Puude raskusastme tuvastamise analüüs ja arendus

Selleks, et leida parim lahendus inimese tegutsemisvõime ja terviseseisundi hindamiseks võimalikult kiiresti, mugavalt ja juba olemasolevaid andmeid taaskasutades, viis TEHIK läbi analüüsi rahvusvahelise funktsioneerimisvõime, vaeguste ja tervise klassifikatsiooni (RFK) põhise hindamisinfo kasutuselevõtmise esimese etapi arendamiseks.  

Loe edasi Puude raskusastme tuvastamise analüüs ja arendus
Sotsiaalvaldkond
Sotsiaalkindlustusameti kliendipöördumiste automatiseerimine

Millist probleemi lahendatakse? 50% inimestest, kes pöörduvad oma murega Sotsiaalkindlustusametisse, kasutavad selleks e-kanaleid.Sellest võib järeldada, et kliendid on valmis kasutama iseteeninduskeskkonda, kui seal oleks kasutaja jaoks vajalik info saadaval. 20% pöördumistest on sellised, mida inimene ei peakski lisaks tegema: näiteks küsimuste korral toetuse väljamaksmise, suuruse, laekumise vms kohta. Eesmärk on ennetada ja ära hoida kliendil tekkivaid küsimusi. Praeguse süsteemi killustatus ei võimalda Sotsiaalkindlustusametil minna kliendikesksele teenindusele. Lahendada soovime järgmisi probleeme:

Loe edasi Sotsiaalkindlustusameti kliendipöördumiste automatiseerimine
Sotsiaalvaldkond
Elatisabi maksmise analüüsi- ja arendusprojekt

Elatisabi kuni 100 eurot maksab Sotsiaalkindlustusamet perehüvitiste seaduse alusel lapsele või tema eestkostjale, kelle vanem või vanemad ei täida ülalpidamiskohustust. Elatisabi saab täna taotleda kohtu- ja täitemenetluse korral.  Seoses perehüvitise seaduse muudatusega lisandub elatisabi maksmine pankrotimenetluse korral. See tähendab, et elatisabi hakatakse maksma lastele, kelle vanemad osalevad pankrotimenetluses.

Loe edasi Elatisabi maksmise analüüsi- ja arendusprojekt
Sotsiaalvaldkond / Tehnoloogia
Sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregister STAR

STAR ehk sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregister on riigi infosüsteem sellise sotsiaaltöö korraldamiseks, kus inimese probleemide lahendamiseks rakendatakse kompleksset ning sageli mitmeid eluvaldkondi puudutavaid toetusi ja teenuseid.  TEHIKu visioonis on STAR sotsiaaltöötaja tööriist ja tõhus abiline, mis vähendab oluliselt dokumenteerimisele ja korralduslikele küsimustele kuluvat aega ning võimaldab sotsiaaltöötajal keskenduda oma töö kõige tähtsamale osale – abi vajava inimese aitamisele.

Loe edasi Sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregister STAR
Sotsiaalvaldkond / Tehnoloogia
Perehüvitiste e-teenus

Eesti esimene proaktiivne, automaatne e-teenus, mis on kiire, lihtne ja mugav aitamaks peresid nende kõige rõõmsamal, aga ka kiiremal ajal. Uus Sotsiaalkindlustusametile loodud lahendus tagab lapsevanematele kiire ja lihtsa viisi riigi poolt pakutavaid toetuseid saada.  Kuidas e-teenus töötab? Tegemist on proaktiivse teenusega, mille eesmärk on lapsevanemaid võimalikult vähe ajaliselt koormata.  Lapse registreerimisel rahvastikuregistris käivituvad Sotsiaalkindlustusameti infosüsteemis automaatsed protsessid, kus kasutatakse andmeid erinevatest andmekogudest, et kontrollida, kas lapsevanemal on õigus saada toetust ning teeb talle automaatselt eeltäidetud pakkumuse. See tuleb talle e-posti teel ning suunab ta iseteenindusse. Iseteeninduses saavad mõlemad vanemad pakkumusega tutvuda ja teha enda perele parimad valikud pakkumuse kinnitamisega. Perehüvitiste e-teenus on loodud mikroteenuseid toetaval tehnoloogial, mis võimaldas pakkumuspõhist lähenemist rakendada ka eriolukorra ajal kehtinud erivajadusega lapse vanemale mõeldud toetusele. 

Loe edasi Perehüvitiste e-teenus
Sotsiaalvaldkond / Tehnoloogia
Sotsiaalkindlustusandmete vahetamise infosüsteem EESSI

EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information) on infosüsteem sotsiaalkindlustuse andmete elektrooniliseks vahetamiseks Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna sotsiaalkaitse- ning tervisevaldkonna riiklike asutuste vahel.

Loe edasi Sotsiaalkindlustusandmete vahetamise infosüsteem EESSI
Sotsiaalvaldkond / Tehnoloogia
Sotsiaalkindlustusameti iseteenindus

Sotsiaalkindlustusameti internetipõhises iseteenindusbüroos saavad inimesed ise mugavalt hallata neile pakutavaid teenuseid ja toetusi.

Loe edasi Sotsiaalkindlustusameti iseteenindus
Sotsiaalvaldkond / Tervisevaldkond
Abivahendite e-teenus

Sotsiaalkindlustusametile loodud abivahendite e-teenus aitab inimesel kiiremini ja soodsamalt saada vajaminevaid abivahendeid. Loobusime andmetöötlusest paberkandjal, mis on klientidele ja teenuseosutajatele mugavam ning tagab teenuse kiirema kättesaadavuse.

Loe edasi Abivahendite e-teenus