Siit leiad valiku meie töödest ja teenustest

 

TEHIKu hallata on üle 40 andmekogu - tänu sellele saame luua olulisi e-teenuseid ligi 1,3 miljonile inimesele. Kasutame selleks riigi moodsamaid ja turvalisemaid infotehnoloogilisi lahendusi ning teeme koostööd erasektori parimate tegijatega.

Muudame igapäevaelus vajalikud e-teenused tervise-, sotsiaal- ja töövaldkonnas inimestele kättesaadavaks ning töötame selle nimel, et need toimiksid kiiresti, lihtsalt ja tehniliste takistusteta. Väärtustame aega ja usume, et inimestel ei peaks riigiga suhtlemise peale ebavajalikku aega kuluma.

Tervisevaldkond / Tehnoloogia
Terviseportaal

Terviseportaal koondab kõik inimese terviseandmed ja raviinfo ning annab ülevaate kokkupuudetest tervishoiuga. See on loodud Eesti kodanikele, kes oskavad kasutada arvutit või mobiiltelefoni ning soovivad leida infot enda ja oma lähedaste terviseseisundi ning tervise edendamise kohta.

Loe edasi Terviseportaal
Sotsiaalvaldkond / Tehnoloogia
Pensioniteenuse arenduse I etapp

Projekti tulemusel on inimestel sotsiaalkindlustusameti iseteeninduse kaudu mugav esitada pensioniõigusliku staaži andmeid ja dokumente, mis on aluseks pensioni arvutamisel, saada infot ja ülevaadet pensioniõigusliku staaži mõjust tulevase pensioni suurusele. Iseteeninduskeskkonna loomine vähendab klientide halduskoormust.

Loe edasi Pensioniteenuse arenduse I etapp
Tervisevaldkond / Tehnoloogia
Ravimi nimede hindamise kratt (INNA)

INNA on 2023 prototüübi põhjal arendatud veebirakendus, mis aitab vähendada ravimi nimede hindamisele kuluvat aega ja tõsta otsuste ning teenuste kvaliteeti.

Loe edasi Ravimi nimede hindamise kratt (INNA)
Tehnoloogia
Eesti COVID-19 avaandmete portaal

TEHIKu poolt hallatavas avaandmete avaldamise keskkonnas väljastatakse Eesti COVID-19 seotud avaandmeid. Avaandmed (open data) on kõigile vabalt ja avalikult kasutamiseks antud digitaalsed masinloetavas vormingus andmed, millel puuduvad kasutamist ja levitamist takistavad piirangud. Selles keskkonnas on lisaks failidele ka andmekoosseisud, metoodika kirjeldused ning õpetus, kuidas andmeid näiteks Microsoft Excelisse laadida. Kogu see informatsioon on ajas muutuv ehk hallatavad avaandmete teenused on kestvas arenduses, mistõttu võib ajas muutuda nii metoodika, andmekoosseis, andmestike formaat, nende avaldamise kuju ja vorm. Andmestikud on kättesaadavad masinloetavas JSON formaadis ning CSV formaadis. Metaandmed avaldatakse JSON Schema formaadis. Andmestikud uuenevad 1 kord nädalas, teisipäeviti orienteeruvalt kell 12:00-12:30. Ametlikud Covid-19 andmestike visualiseeringud leiab Terviseameti kodulehelt.

Loe edasi Eesti COVID-19 avaandmete portaal
Tervisevaldkond / Tehnoloogia
Terviseameti menetlussüsteem MEIS

Terviseameti järelevalveametnike tööprotsess põhineb hetkel dokumendihalduse loogikal. See tähendab, et näiteks avalduste ja taotluste kokku korjamine, lahendamine, menetlustoimingute läbiviimine, võimalike ohtude ja riskide hindamine ning nende vältimisest teavitamine või ka sunniraha rakendamine ja ettekirjutuste edastamine kohtutäiturile on nii Terviseametile kui ka koostööpartneritele ning menetlusosalisetele tarbetult ajakulukas.

Loe edasi Terviseameti menetlussüsteem MEIS
Tervisevaldkond / Tehnoloogia
Personaalmeditsiini rakendamine Eestis

TEHIK ja Tervise Arengu Instituut koos teiste partneritega viib ellu projekti „Personaalmeditsiini rakendamine Eestis“ (2019–2023), millega luuakse valmisolek geneetiliste andmete laialdasemaks kasutuselevõtuks arstide ja õdede töös.

Loe edasi Personaalmeditsiini rakendamine Eestis
Tervisevaldkond / Tehnoloogia
Hinnakokkulepperavimite prototüüp

Hinnakokkulepperavimite järelevalve riskimudel eelanalüüs ja prototüüp. 2022 loodud prototüübi raames loodi hindamismudel ja kasutajaliides, mis ka ilma edasiarenduseta Ravimiameti järelevalvevõimekuse vaatest väärtust loob.

Loe edasi Hinnakokkulepperavimite prototüüp
Tervisevaldkond / Tehnoloogia
Eesti Meditsiiniseadmete andmekogu liidestus Euroopa meditsiiniseadmete andmebaasiga

Eesti meditsiiniseadmete ja abivahendite andmekogu (MSA) ei suhtle üleeuroopalise meditsiiniseadmete andmekoguga (EUDAMED), mistõttu seadmete andmed ja info sisestatakse andmekogusse käsitsi ja tihti juhtub, et andmed sisestatakse kogemata valesti. Eesti Meditsiiniseadmete andmekogu liidestusega Euroopa meditsiiniseadmete andmebaasiga toimub andmekvaliteedis oluline arenguhüpe. 

Loe edasi Eesti Meditsiiniseadmete andmekogu liidestus Euroopa meditsiiniseadmete andmebaasiga
Tervisevaldkond / Tehnoloogia
Terviseameti Mürgistusteabekeskuse infosüsteem

Terviseameti Mürgistusteabekeskuse infosüsteem aitab vabaneda vananenud tehnoloogilisest lahendusest ning võimaldab läbi uue platvormi osutada kiiremat nõustamisteenust, analüüsida mürgistusjuhtumeid ning tegeleda ennetustööga. 

Loe edasi Terviseameti Mürgistusteabekeskuse infosüsteem
Tervisevaldkond / Tehnoloogia
Vaktsiinide tellimuskeskkond

Vaktsiinide tellimuskeskkond oli infosüsteem, mille abil said tervishoiuteenuse osutajad (TTO) tellida COVID-19 vaktsiine. Keskkonnast oli võimalik jälgida, kui palju ja millist vaktsiini oli TTO tellinud, ning jälgida ka vaktsiini saabumise kuupäeva. Keskkond võimaldas seirata kogu vaktsiinide ja sellega seotud tarvikute lao seisu ning vastavalt vajadusele teostada ka aruandlust.

Loe edasi Vaktsiinide tellimuskeskkond
Sotsiaalvaldkond / Tehnoloogia
Puude raskusastme tuvastamise analüüs ja arendus

Selleks, et leida parim lahendus inimese tegutsemisvõime ja terviseseisundi hindamiseks võimalikult kiiresti, mugavalt ja juba olemasolevaid andmeid taaskasutades, viis TEHIK läbi analüüsi rahvusvahelise funktsioneerimisvõime, vaeguste ja tervise klassifikatsiooni (RFK) põhise hindamisinfo kasutuselevõtmise esimese etapi arendamiseks.  

Loe edasi Puude raskusastme tuvastamise analüüs ja arendus
Tervisevaldkond / Tehnoloogia
EL digitaalsed COVID tõendid

EL COVID tõend võimaldab Eestis COVID-19 vastu vaktsineeritutel, negatiivse PCR testi andnutel või COVID-19 läbipõdenutel (positiivse COVID-19 PCR testi alusel) tõendada tervishoiuteenuse osutajate tervise infosüsteemi esitatud COVID-19 alase info tõesust. Samuti lihtsustavad EL COVID tõendid piiriülest liikumist. Igale tõendile lisatakse spetsiifiline EL tingimustele vastav QR-kood, mis on loetav vaid EL QR-koodi lugemise rakendusega.  

Loe edasi EL digitaalsed COVID tõendid