Siit leiad valiku meie töödest ja teenustest

 

TEHIKu hallata on üle 40 andmekogu - tänu sellele saame luua olulisi e-teenuseid ligi 1,3 miljonile inimesele. Kasutame selleks riigi moodsamaid ja turvalisemaid infotehnoloogilisi lahendusi ning teeme koostööd erasektori parimate tegijatega.

Muudame igapäevaelus vajalikud e-teenused tervise-, sotsiaal- ja töövaldkonnas inimestele kättesaadavaks ning töötame selle nimel, et need toimiksid kiiresti, lihtsalt ja tehniliste takistusteta. Väärtustame aega ja usume, et inimestel ei peaks riigiga suhtlemise peale ebavajalikku aega kuluma.

Sotsiaalvaldkond
Kliendisuhtluse ja alusdokumentide kuvamine iseteeninduses

Sotsiaalkindlustusamet (SKA) soovis tõsta kliendiandmete hoidmise ja töötlemise kvaliteeti ning andmete töötlemise turvalisust andmekaitse valdkonnas. Läbi antud arenduse on SKA kliendile kättesaadavam ja läbipaistvam. Kliendid saavad igal ajal tutvuda enda andmetega, mis on SKA-l nende kohta olemas ja mis on aluseks nende menetlustele.

Loe edasi Kliendisuhtluse ja alusdokumentide kuvamine iseteeninduses
Sotsiaalvaldkond / Tehnoloogia
Pensioniteenuse arenduse I etapp

Projekti tulemusel on inimestel sotsiaalkindlustusameti iseteeninduse kaudu mugav esitada pensioniõigusliku staaži andmeid ja dokumente, mis on aluseks pensioni arvutamisel, saada infot ja ülevaadet pensioniõigusliku staaži mõjust tulevase pensioni suurusele. Iseteeninduskeskkonna loomine vähendab klientide halduskoormust.

Loe edasi Pensioniteenuse arenduse I etapp
Tervisevaldkond / Tehnoloogia
Ravimi nimede hindamise krati (INNA) rakendamine

Projekti tulemuseks on veebirakendus, mille kaudu saavad Ravimiameti spetsialistid ja ravimite müügiloa hoidjad ning taotlejad hinnangu, kas soovitav ravimi nimi on reeglitega kooskõlas või mitte.

Loe edasi Ravimi nimede hindamise krati (INNA) rakendamine
Töövaldkond
Töövaldkonna projektid ja rahastus

Euroopa Sotsiaalfondi vahendite kasutamine Tööinspektsiooni tegevusi toetatakse ESF TAT programmi Töötervishoidu ja -ohutust väärtustava töökeskkonna arendamine raames.

Loe edasi Töövaldkonna projektid ja rahastus
Tehnoloogia
Eesti COVID-19 avaandmete portaal

TEHIKu poolt hallatavas avaandmete avaldamise keskkonnas väljastatakse Eesti COVID-19 seotud avaandmeid. Avaandmed (open data) on kõigile vabalt ja avalikult kasutamiseks antud digitaalsed masinloetavas vormingus andmed, millel puuduvad kasutamist ja levitamist takistavad piirangud. Selles keskkonnas on lisaks failidele ka andmekoosseisud, metoodika kirjeldused ning õpetus, kuidas andmeid näiteks Microsoft Excelisse laadida. Kogu see informatsioon on ajas muutuv ehk hallatavad avaandmete teenused on kestvas arenduses, mistõttu võib ajas muutuda nii metoodika, andmekoosseis, andmestike formaat, nende avaldamise kuju ja vorm. Andmestikud on kättesaadavad masinloetavas JSON formaadis ning CSV formaadis. Metaandmed avaldatakse JSON Schema formaadis. Andmestikud uuenevad 1 kord nädalas, teisipäeviti orienteeruvalt kell 12:00-12:30. Ametlikud Covid-19 andmestike visualiseeringud leiab Terviseameti kodulehelt.

Loe edasi Eesti COVID-19 avaandmete portaal
Tervisevaldkond / Tehnoloogia
Terviseameti menetlussüsteem MEIS

Terviseameti järelevalveametnike tööprotsess põhineb hetkel dokumendihalduse loogikal. See tähendab, et näiteks avalduste ja taotluste kokku korjamine, lahendamine, menetlustoimingute läbiviimine, võimalike ohtude ja riskide hindamine ning nende vältimisest teavitamine või ka sunniraha rakendamine ja ettekirjutuste edastamine kohtutäiturile on nii Terviseametile kui ka koostööpartneritele ning menetlusosalisetele tarbetult ajakulukas.

Loe edasi Terviseameti menetlussüsteem MEIS
Tervisevaldkond / Tehnoloogia
Personaalmeditsiini rakendamine Eestis

TEHIK ja Tervise Arengu Instituut koos teiste partneritega viib ellu projekti „Personaalmeditsiini rakendamine Eestis“ (2019–2023), millega luuakse valmisolek geneetiliste andmete laialdasemaks kasutuselevõtuks arstide ja õdede töös.

Loe edasi Personaalmeditsiini rakendamine Eestis
Tervisevaldkond / Tehnoloogia
Hinnakokkulepperavimite prototüüp

Hinnakokkulepperavimite järelevalve riskimudel eelanalüüs ja prototüübi loomine. Projekti eesmärk on tagada apteekides alternatiivsetest ravimitest soodsaimate hinnakokkulepperavimite müügilolek, et patsiendil oleks alati võimalus valida soodsaim lahendus.

Loe edasi Hinnakokkulepperavimite prototüüp
Tervisevaldkond / Tehnoloogia
Eesti Meditsiiniseadmete andmekogu liidestus Euroopa meditsiiniseadmete andmebaasiga

Eesti meditsiiniseadmete ja abivahendite andmekogu (MSA) ei suhtle üleeuroopalise meditsiiniseadmete andmekoguga (EUDAMED), mistõttu seadmete andmed ja info sisestatakse andmekogusse käsitsi ja tihti juhtub, et andmed sisestatakse kogemata valesti. Eesti Meditsiiniseadmete andmekogu liidestusega Euroopa meditsiiniseadmete andmebaasiga toimub andmekvaliteedis oluline arenguhüpe. 

Loe edasi Eesti Meditsiiniseadmete andmekogu liidestus Euroopa meditsiiniseadmete andmebaasiga
Tervisevaldkond / Tehnoloogia
Terviseameti Mürgistusteabekeskuse infosüsteem

Terviseameti Mürgistusteabekeskuse infosüsteem aitab vabaneda vananenud tehnoloogilisest lahendusest ning võimaldab läbi uue platvormi osutada kiiremat nõustamisteenust, analüüsida mürgistusjuhtumeid ning tegeleda ennetustööga. 

Loe edasi Terviseameti Mürgistusteabekeskuse infosüsteem
Sotsiaalvaldkond
Pensionite e-lahendus

Eestis on hetkel ca 320 000 inimest, kellele riik maksab igakuiselt mingit liiki pensionihüvitisi. Kasutajate trend on ajas kasvav, sest populatsioon vananeb. Märgatava trendina on kasvamas inimeste mobiilsus (töötamine, elamine, pensionile jäämine teatud ajal välisriikides) ning aastast 2021 on kasutajal võimalus kasutada ka paindlikku pensioni, mis tähendab, et ühe kasutaja kohta suureneb nii hüvitise määramiste, peatamiste, jätkamiste ja teiste toimingute maht.  Hüvitiste alaliike IT arenduste mõistes on üle 100.

Loe edasi Pensionite e-lahendus