TEHIK ja Tervise Arengu Instituut koos teiste partneritega viib ellu projekti „Personaalmeditsiini rakendamine Eestis“ (2019–2023), millega luuakse valmisolek geneetiliste andmete laialdasemaks kasutuselevõtuks arstide ja õdede töös.

Eestis on terviseandmed koondatud ühtsesse tervise infosüsteemi ning on olemas teadmine ligi 20% riigi rahvastiku genoomiandmetest. See loob ainulaadse võimaluse rakendada personaalmeditsiini nii, et geneetilise info lisamine terviseandmetele võimaldab teha paremaid ennetus- ja raviotsuseid.

labor

Mis on personaalmeditsiin?

 

Personaalmeditsiin on lähenemisviis, mis aitab leida igale inimesele võimalikult individuaalse ennetus- või raviplaani, analüüsides inimese ja tema lähedaste terviseandmeid koos elustiili- ja ümbritseva keskkonna andmetega.

Projekti tegevused

 

Personaalmeditsiini rakendamise projekt aitab laialdasemalt kasutusele võtta ühe terviseandmete osa personaalmeditsiinis – geneetilised andmed. Nende kasutuselevõtuks vajalikud eeldused luuakse 2023. aasta esimese poolaasta lõpuks, personaalmeditsiini teenuste pakkumist on võimalik alustada 2024. aastal.

 

 

 

Esimeste geneetilisi andmeid laialdasemalt kaasavate teenuste seas on personaalsed ravimisoovitused ning rinnavähi ennetus ja varajane avastamine.

Projekti keskmes on IT-taristu loomine

 

Selleks, et geneetiline info jõuaks tervishoiutöötaja töölauale, on vajalik arendada:

  • Geneetiliste andmete infosüsteem
  • Geneetiliste riskimudelite halduse ja seire keskkond
  • Personaalmeditsiini arvutuskeskkond, kus projekti käigus luuakse võimekus arvutada
laborant
  1. südame-veresoonkonnahaiguste geneetilist riski
  2. rinnavähi geneetilist riski
  3. farmakogeneetilisi riske (soovituste tegemiseks ravimite toimeainete määramisel)
  • Nõusolekute infosüsteem
  • Personaalsete tervise- ja ravisoovituste keskkond

Loome õigusraamistiku ja tagame kvaliteedinõuetele vastavuse

 

Loome õigusliku raamistiku personaalmeditsiini teenuste pakkumiseks.

Loome süsteemi teenuspakkujate kvaliteedinõuetele vastavuse tagamiseks.

 

Teavitame elanikkonda

Jagame elanikkonnale teavet personaalmeditsiini teenuste ettevalmistamisel.

Koolitame tervishoiutöötajaid

 

Koolitame tervishoiutöötajad geneetiliste andmete laialdaseks kasutuselevõtuks ennetustöö ja raviotsuste tegemisel, loodavate riiklike teenuste pakkumisel ja patsientide nõustamisel. Meditsiinilise genoomika ja personaalmeditsiini baaskoolitus on mõeldud teadmiste värskendamiseks ja ühtlustamiseks ning teine koolitus tutvustab personaalmeditsiini uusi rakendusi. Pakume baaskoolitusi tasuta nii kontaktõppe kui ka e-õppe formaadis 2021. aasta oktoobrist 2023. aasta juunini.

Projekti osalised ja nende rollid

 

Projekti viib ellu Tervise Arengu Instituut koostöös Tartu Ülikooli, Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse (TEHIK), Tervisekassa ja Sotsiaalministeeriumiga.

Projekti viiakse ellu Euroopa Regionaalarengu Fondi toetusel.

 

EL-logo