Uue põlvkonna tervise infosüsteemi ja tervisevaldkonda toetava patsiendi üldandmete teenuse (PÜT) kirjeldus.

Patsiendi üldandmeid (isiku nimi, postiaadress, telefon, e-posti aadress jm) on seni tervisevaldkonnas kogutud haiglate, perearstide, eriarstikeskuste, hambaravikliinikute jm asutuste infosüsteemidesse ning kogutud andmeid on saadetud meditsiinidokumentidel tervise infosüsteemi. Kogutud andmete vormingu ja uuendamise vajaduse osas ühtseid nõudeid kehtestatud ei ole ning sellest tulenevalt kannatab andmete kvaliteet ja ajakohasus. Infosüsteemides on talletatud suurel hulgal vananenud üldandmeid ning neid andmeid jätkuvalt veel kasutatakse, sh aegunud üldandmed võivad jõuda meditsiinidokumentide koosseisus tervise infosüsteemi. Tervise infosüsteemi kogutud andmed on nähtavad patsiendiportaali kaudu patsiendile ja tervise infosüsteemi kaudu tervishoiuteenuse osutajale (juhul kui patsient ei ole oma andmeid sulgenud). Patsiendi üldandmete osas tehakse päringuid ka teistesse registritesse nt rahvastikuregister ja töötamise register. On selge, et sama isiku kohta kogutakse tervisevaldkonnas üldandmeid erinevate kanalite kaudu ja korduvalt ning seetõttu esineb eri süsteemides terve hulk erinevaid üldandmeid.

Patsiendi üldandmete teenuse eesmärk on eelkirjeldatud olukorda parendada ning tagada tervisevaldkonnas erinevates lahendustes ühtsete patsiendi üldandmete kasutuselevõtt ning reeglid üldandmete uuendamiseks. PÜTi puhul on arvesse võetud ka seniseid puudujääke üldandmete koosseisu osas, mis on vajalikud kvaliteetseks tervishoiuteenuse osutamiseks, sh infot eestkoste, hooldusõiguse, töövõimekao ja puuete kohta ei pea patsiendilt enam küsima, vaid vajalikud andmed on PÜTi kaudu tervishoiuteenuse osutaja jaoks kättesaadavad. PÜT teenus tagab patsiendi jaoks parema kontakti tervishoiuteenuse osutajatega, tervishoiuteenuse osutajate jaoks kvaliteetsema andmetöötluse, aja kokkuhoiu patsiendi üldandmete otsimise ja sisestamise arvelt ning üleüldiselt ajakohasema info tervisevaldkonna süsteemides patsientide üldandmete kohta.

Patsiendi üldandmetest ajakohase seisu saamiseks suhtleb PÜT erinevate riiklike asutuste andmekogudega, sh Siseministeeriumi, Sotsiaalkindlustusameti, Töötukassa, Maksu- ja Tolliameti ja Maa-ameti andmekogudega. Lahenduse toimimise ja töökindluse tagamiseks on teostatud rahvastikuregistrist nende Eesti isikukoodi omavate isikute andmete (nimi, sugu, sünniaeg, surmaaeg, elukoha aadress, telefoninumbrid) alglaadimine, kes omavad andmeid tervise infosüsteemis. Andmete alglaadimine on vajalik selleks, et saaksime tagada operatiivse ja hästi skaleeruva lahenduse, mis võimaldab tervishoiuasutustelt saadud info alusel ka üldandmeid rikastada. Laetud andmeid hoitakse ajakohasena regulaarsete muudatuspäringutega. Tervishoiuteenuse osutajatelt saadavad andmed võimaldavad PÜTil olla lisaks andmete pärimisele ka andmeandjaks rahvastikuregistrile, mis tähendab, et tervishoiuasutustest saadud ajakohaste andmetega (telefonid, e-posti aadressid, lisanduvad postiaadressid) on võimalik täiendada andmeid ka rahvastikuregistris.

 

Lisamaterjalid:

Patsiendi üldandmete teenuse protsessi analüüs

Teenuse juurutusjuhend arendajatele