TEHIKu poole on aastate jooksul korduvalt pöördutud küsimustega, mis puudutavad inimeste kohta tehtud päringuid. Sellel lehel teeme puust ja punaseks selgeks, kuidas toimivad andmepäringud, mida tähendavad erinevad logid ning kuidas need seonduvad teiste registritega. Konkreetsemad juhtumid leiad lehe lõpust.

Andmejälgija

Iga inimene saab riigiportaalis eesti.ee Andmejälgija kaudu tutvuda enda isikuandmete töötlemisega riiklikes andmekogudes. Andmejälgija eesmärk on pakkuda selget ülevaadet Sinu andmetega tehtud toimingutest. Kui riigiportaali sisse logida, siis Andmejälgijani saab liikuda vasakul asuvast menüüst. Edasi saab Andmejälgijast valida huvipakkuva infosüsteemi, nt Rahvastikuregister, Retseptikeskus, Ehitisregister, Kinnistusraamat vms, mille järgselt avaneb nimekiri, millised asutused või ettevõtted Sinu andmeid kuupäeva ja kellaajalise täpsusega pärinud on.

Andmejälgija

Erinevate andmekogude vahel ringi liikudes on näha, et päringu tegijate hulgas on tihti esindatud just Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus ehk TEHIK. Miks see nii on?

TEHIK on kõikide Sotsiaalministeeriumi haldusalas olevate infosüsteemide haldaja ja vahendab päringuid volitatud töötlejana näiteks vähi sõeluuringute registrist, tervise infosüsteemist, retseptikeskusest, töötuskindlustuse andmekogust ja sotsiaalteenuste- ja toetuste andmeregistrist. Just seetõttu jääb TEHIKu nimi Andmejälgijas ka teiste asutuste poolt tehtud päringute juurde. Ükski konkreetne inimene kasutajaandmeid oma uudishimu rahuldamiseks piilumas ei käi, vaid tegemist on automaatpäringutega. Automaatpäringute puhul suhtlevad erinevad infosüsteemid omavahel arvutite vahendusel ning inimesed nende päringutega kokku ei puutu. TEHIK ei päri andmeid suvaliselt oma tahte järgi, vaid kõik päringud ja päringutega nähtavad andmed on õigusruumis kirjeldatud.

Alloleval joonisel on kujutatud tervise infosüsteemis olevate andmete kasutamist. On näha, et andmeid kasutavad eelkõige patsiendid ja tervishoiuteenuse osutajad, kuid ka teised riiklikud asutused, kellel on terviseandmeid tarvis enda ülesannete täitmiseks, näiteks Eesti Töötukassa. Lisaks andmete kasutajatele (siniselt värvitud kastid) on joonisel kujutatud ka teisi asutusi ja infosüsteeme (punased kastid), kes suhtlevad tervise infosüsteemiga ja on õigusruumi mõistes andmeandjad. Jooniselt on leitav retseptikeskus, töötamise register, tervishoiukorralduse infosüsteem ja rahvastikuregister. Näiteks seisab tervise infosüsteemi põhimääruses, et rahvastikuregister on tervise infosüsteemile andmeandjaks ning väljastab andmeid isiku tuvastamiseks muuhulgas: 1) isikut identifitseerivad andmed ja 2) isiku esindusõiguse ja teovõime andmed (tervise infosüsteemi põhimäärus § 6). Kõik andmeandjad ja nende poolt edastatavad andmed on leitavad tervise infosüsteemi põhimääruse paragrahvist 6. Seetõttu ongi TEHIKul kui tervise infosüsteemi vastutaval töötlejal õigus teha vastavaid päringuid teistesse infosüsteemidesse. 

Logide joonis

Terviseportaali ja Üleriigilise Digiregistratuuri külastamise käigus tehtavad päringud

Valdavalt on kõik päringud seotud isikutuvastamisega nime ja isikukoodi alusel. Kui näiteks inimene logib enda terviseandmetega tutvumiseks sisse terviseportaali, siis kontrollitakse automaatpäringuga rahvastikuregistrist, kas see inimene on see, kes siia päringut tegema tuleb. Kui soovid terviseportaalis vaadata enda hooldatavate (lapsed või esindatavad) andmeid, tehakse samuti kontrollpäring rahvastikuregistrisse, kas Sul on õigus nende isikute andmeid vaadata. 

Sama laadi kontrollpäringuid tehakse ka üleriigilise digiregistratuuri külastamise puhul. Peale digiregistratuuri külastamist näed Sa Andmejälgijas, et rahvastikuregistrist on päritud Sinu suhteid ja hooldusõigusi ning teovõimet. Info Sinu suhete kohta on vajalik selleks, et teada saada, kas Sul on hooldatavaid, kelle andmeid (nt broneeringuid, saatekirju) Sulle digiregistratuuris välja kuvada. Kui broneerisid digiregistratuuri külastuse jooksul ennast ka vastuvõtule, siis tehti veel üks lisapäring Sinu teovõime kontrollimiseks, et teada saada, kas Sul on õigus enda terviseandmetega toiminguid teha. 

Seotud isikute päringut võid näha ka juhul, kui digiregistratuuri või terviseportaali on külastanud Sinuga seotud isik (näiteks lapsed või esindatavad isikud). 

Terviseportaali logiraamat

Terviseportaali logiraamat on rakendus, kus on võimalik näha kõiki tervise infosüsteemi (TIS) tehtavaid päringuid ja toiminguid. Võtame näiteks pensionid ja toetused, mille erinevaid liike on Eestis kokku kümneid. Kui Sotsiaalkindlustusamet, Tervisekassa või Töötukassa määrab kodanikule toetust, hüvitist või puuet, siis nad vaatavad tervise infosüsteemis olevaid andmeid. Küll aga ei ole see nii, et nad vaatavad kõiki andmeid, mis Sinu kohta saadaval on sest asutustel on õigusaktidega piiritletud andmekoosseis, mida nad näevad. Tervise infosüsteemi esmakasutajad on eelkõige tervishoiuteenuse osutajad, kes Sulle tervishoiuteenuse osutamiseks kasutavad ja lisavad Sinu kohta käivaid andmeid. Tervishoiuteenuse osutaja võib teha päringuid, kui tal on patsiendiga ravisuhe või seda ollakse planeerimas. Tasub tähele panna, et ravisuhe algab juba vastuvõtule registreerimisega. Erandkorras võivad perearstid ilma vastuvõtuta teha tervisehindamist ja päringu, et ette valmistada tervishoiuteenust ning jälgida oma nimistu kroonilisi haigeid. 

Päringuid võivad teha nii arstid kui ka õed või isikud, kes osalevad ravitöös: näiteks logopeed või kliiniline psühholoog. Samuti võivad mõningaid toiminguid teha registraatorid, kellel on tervise infosüsteemist võimalik pärida teatud tüüpi dokumente ning lisaks on lubatud ka kokkulepitud toimingute tegemine, mis ei sisalda terviseandmeid. Olenemata päringu tegijast peab see toiming olema õigustatud.

Terviseportaalis leiad logiraamatu vasakult menüüribalt kõige viimase sektsioonina. Juhime tähelepanu huvitavale võimalusele, mis võimaldab Sul valida, kas soovid vaadata teiste tehtud päringuid või Sinu enda poolt algatatud päringuid. Kõik Sinu enda poolt tehtud päringute logid on tekkinud Sinu tegevuste käigus, peamiselt siis, kui liigud terviseportaalis ringi ning Sinu terviseandmete kuvamiseks peab terviseportaal tegema erinevaid päringuid, Nagu eelnevas osas juba kajastatud, jääb sinna päringu teinud asutusena Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus, sest antud asutus on terviseportaali ametlikuks haldajaks. TEHIKu poolt saame öelda, et töötame igapäevaselt selle nimel, et kuvatavad logide read oleksid lihtsasti aru saadavad ning ei tekitaks segadust. 

Terviseportaali logiraamatu kuvatõmmis

Küsimusi tekitavad päringud

Et tervishoiuasutus oleks kursis kõikide neile suunatud saatekirjadega, peavad seal töötavad tervishoiutöötajad ja registraatorid igapäevaselt tegema neile suunatud saatekirjade masspäringut, mille väljundiks on nimekiri patsientidest, kelle saatekirjad on antud asutusse suunatud. Päringu vastusena kuvatakse töötajale vaid nimekiri saatekirjadest ja patsientidest ning saatekirja sisu ja seal olevaid terviseandmeid selle päringu tegemise käigus näha ei ole. Just selle tõttu võidki Sa näha enda Logiraamatus päringut ''Tervishoiuteenuse osutajale suunatud saatekirjade nimekirja päring'' koos Sinu jaoks tundmatu nime ja asutusega. Konkreetse patsiendi saatekirja sisuga tutvumiseks peab tervishoiutöötaja selle peale eraldi klõpsama, mis algatab automaatselt uue päringu ja Logiraamatus kajastub see kui ''tervikdokument'' või ''tervikdokumendi päring''. 

Selleks, et suunav raviasutus oleks kursis oma patsientide saatekirjade vastuste saabumistega, peavad seal töötavad tervishoiutöötajad ja registraatorid igapäevaselt tegema saatekirja vastuste nimekirja päringut. Sarnaselt eelmisele kuvatakse päringu tulemusena töötajale nimekiri asutuse patsientidest, kelle puhul on saabunud saatekirja vastus ehk kuvatakse vaid saatekirja vastuse saabumise fakti ning saatekirja vastuse sisu ja terviseandmeid nimekirja päringu käigus töötaja ei näe. 

Riskirühma päringu näol on tegemist automaatse päringuga, mis tehakse terviseportaali sisse logimisel. Samamoodi tehakse antud päring kui tervishoiutöötaja vaatab Sinu andmeid läbi arstidele mõeldud rakenduse ''Andmevaatur''. Logiraamatus kajastub see kui ''Päring Teie COVID-19 riskirühma kuuluvuse hindamise otsuse info saamiseks terviseandmete põhjal'' ning nagu mainitud, toimub päring automaatselt, eesmärgiga informeerida sind või Sinu arsti riskirühma kuulumisest. Antud teenuse kohta on võimalik täiendavalt lugeda varasemalt kirjutatud COVID-19 artiklist https://tehik.ee/uudis/perearstidel-ja-patsientidel-tekkis-voimalus-naha-riskiruhma-kuulumise-infot

Kui soovid, et kontrolliksime päringu sooritamise põhjuseid, palun esita digiallkirjastatud avaldus e-posti aadressil [email protected]. Kuna tegemist on isikuandmete töötlemisega, tuleb meil enne andmete töötlemist veenduda taotluse esitaja isikusamasuses, mis on võimalik digiallkirja kaudu. Avalduses palume märgi päringute sooritamise kuupäev ja kellaaeg, mille kohta infot soovid.