ISO OID (International Standardization Organization Object Identifier)

Kõik dokumentides kasutatavad objektid tuleb üheselt defineerida ja identifitseerida. Eesti tervishoiuressursside (alates meditsiinitöötajatest, tervishoiuteenuse osutajatest, tervishoius kasutatavatest loenditest lõpetades kasutatava tarkvara ja meditsiiniseadmetega) kirjeldamiseks kasutatakse rahvusvaheliselt tunnustatud ISO OID süsteemi. Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus, kelle ülesanne on koordineerida tervishoiu infosüsteemide arendamist ja standardimist, kaardistab kogu Eesti tervishoiu ressursi ehk kõigile objektidele luuakse unikaalne numbrikombinatsioon ehk OID (Object ID).

Reegel OIDide genereerimiseks on lihtne – iga osapool haldab talle määratud juur-OIDi alam-OIDe. Eesti tervishoius kasutatavaid OIDe haldab Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus registreerides objekte Keskuse juur-OID-ist lähtuvalt. Nt Eesti E-tervise Sihtasutuse OID on 1.3.6.1.4.1.28284 ning Eesti E-tervise Sihtasutuse 10ndana OIDi taotlenud ettevõtte juur-OID on 1.3.6.1.4.1.28284.10, mille edasine laiendamine on juba asutuse enda otsustada.

Lähemalt loe ISO OID standardi kasutamisest juhendmaterjalist ISO OID Eesti meditsiinis (leitav ka Publiteerimiskeskuses/manuals).

Iga tervishoiuasutus peab registreerima Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuses oma asutuse juur-OID-i ning nimetama oma asutuse OID-i halduri(d). OID-i haldur on isik, kes vastavalt oma asutuse sisemisele struktuurile loob asutuse alam-OID-id, haldab neid Eesti E-tervise Sihtasutuse OID keskuses, (juurdepääs ka Publitseerimiskeskus/OID keskus) ning vastutab asutuse alam-OID-ide tegelikkusele vastavuse eest. OID-i haldur ei pea olema IT spetsialist. OID-i haldur kasutab OID keskusesse sisenemiseks ning enda isiku turvaliseks autentimiseks ID-kaarti, seega peab olema OID-i halduril kehtivate paroolidega ID-kaart ning ID-kaardi lugejaga varustatud arvuti.

Asutuse juur-OID-i registreerimiseks on vajalik asutuse juhi poolt allkirjastatud taotlus (digitaalselt või paberkandjal), kus oleks toodud ettevõtte ametlik nimetus ja registrikood. (Digi)allkirjastatud taotluse palume saata vastavalt, kas elektrooniliselt (abi(at)tehik.ee) või paberkandjal (Pärnu maantee 132, Tallinn) Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus.