Tervise Infosüsteemi võimalused

Tervise infosüsteem (TIS) on keskne riiklik andmekogu, mille abil saavad tervishoiuteenuste osutajad andmeid vahetada. Samuti võimaldatakse arstide poolt dokumenteeritud andmete vaatamist patsientidele. Inimestele on andmete vaatamiseks ja esitamiseks loodud spetsiaalne portaal nimega terviseportaal, varem tuntud kui Digilugu ja Patsiendiportaal

2008. aastal loodud tervise infosüsteem (TIS), mida haldab ja arendab Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus (TEHIK), on loodud seaduse alusel ning andmete edastamist reguleerivad lisaks Tervishoiuteenuste korraldamise seadusele  Tervise infosüsteemi põhimäärus ja Sotsiaalministri 17. septembri 2008. a määrus nr 53 "Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord". Antud seadusandlikud aktid kohustavad tervishoiuteenuste osutamisel edastama andmeid Tervise infosüsteemi.

Tervise infosüsteem parandab ja kiirendab arstide vahelist infovahetust, st arstidele ja teistele tervishoiutöötajatele, kes omavad õigust näha inimese tervist puudutavaid andmeid, on kättesaadavad lisaks haigusjuhtumi kokkuvõtetele ehk epikriisidele ka erinevate uuringute tulemused ning patsiendi tahteavaldused ja tervisedeklaratsioonid.

Liidestumine Tervise infosüsteemiga

Liidestumine tervise infosüsteemiga algas augustis 2008, kui sõlmiti esimene liidestusleping. Kohustus sõlmida liidestusleping Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskusega kui tervise infosüsteemi volitatud töötlejaga ning alustada andmevahetust Tervise Infosüsteemiga tuleneb kolmest olulisest õigusaktist:

Paragrahvi ikoon halli värv

Tervishoiuteenuste korraldamise seadus

Lilla paragrahvi ikoon

Tervise infosüsteemi põhimäärus

Vajalikud tegevused tervise infosüsteemiga liidestumisel:

Tervise infosüsteemiga liidestumiseks tuleb meie kasutajatoele ([email protected]) edastada allpool nimetatud andmed:

  • Asutuse rekvisiidid – juriidiline nimi, registrikood, esindaja nimi (lepingu allkirjastaja) ja juriidiline aadress;
  • Asutuse OID-i halduri nimi ja isikukood;
  • Lepingu kontaktisik – nimi, e-post ja telefon;
  • Tarkvara, mida hakkate kasutama patsientide terviseandmete edastamiseks tervise infosüsteemi, nimi. Loe lähemalt.

Statistikamoodul

Statistikamooduli projekt on Euroopa Liidu Struktuurfondi poolt rahastatud projekt, mille eesmärgiks oli luua  tervise infosüsteemile (TIS)  andmeladu ning anda tervishoiu poliitika kujundajatele, tervishoiuteenuse osutajatele (TTO) iseteenindusliku analüütika lahenduse kaudu ligipääs andmelaos olevatele andmetele.

Võimalused

Tervishoiuteenuse osutajatel on võimalus statistikamooduli kaudu tutvuda oma asutuse tervishoiustatistikaga ja andmeedastuse probleemidega. Samuti on statistikamoodulist kättesaadav info kõikide Eesti tervishoiuteenuse osutajate üldise statistika kohta.

Kasutamine

Alates 2014. aastast on TTO-del võimalik statistikamooduli tasuta kasutamiseks sõlmida liidestusleping ja tellida kasutajatele juurdepääsuõigused. Selleks tuleb saata TEHIKu kasutajatoele lihtkirjalik soov aadressil [email protected]. TEHIK kasutajatugi edastab TTO-le liidestuslepingu vormi koos lisaga. Seejärel saadab TEHIK kasutajatoele asutuse juhatuse liikme või volitatud isiku poolt digitaalselt allkirjastatud liidestuslepingu koos vajalike lisadega. Samuti organiseerib TEHIKu kasutajatugi õiguste tegemise ja saadab vastava teavituse, kui kõik on kasutamiseks valmis!