In the Patient Portal, the user can check their medical data, , submit declarations of intention, appoint representative(s) for themselves, and perform actions for people who they represent. Appointments to a specialist doctor  can be booked via the national e-booking system.

What can be done in the Health Portal?

When logging in with an ID-card, a Smart ID or a Mobile-ID, you can:

 • check your health data, e.g., medical documents compiled by and sent to the health information system by doctors;
 • check the validity of your health certificate and fill in the health declaration;
 • see the information of prescriptions;
 • designate representatives for different purposes;
 • submit declarations of intention;
 • check, who and when has seen your health data;.
 • see medical bills connected with you that have been paid by the Estonian Health Insurance Fund.

You can see frequently asked questions and answers about the Patient Portal HERE.

Kuvatõmmis terviseportaali avalehest

Viimased arengud

Ajavahemikul november 2021 kuni mai 2022 koostas Nortal AS sel ajal kasutuses oleva Patsiendiportaali analüüsi, mille tellis Tervise Arengu Instituut koostöös Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse, Sotsiaalministeeriumi ja Tervisekassaga. 

Teostatavuse analüüsi projekti raames teostati järgnevad tööd:

 • Kaardistati lõppkasutajate ning erinevate asutuste ja ametite ootused terviseportaalile;
 • Terviseportaalile loodi uuendatud terviklik disain, sh klikitav prototüüp ja uuendati kasutajateekonnad terviseportaalis hetkel toimivatele teenustele ning valideeriti loodud prototüübi lõppkasutajate ja asutustega ning täiendati seda vastavalt tagasisidele.
 • Analüüsiti terviseportaali mobiilirakenduse loomise vajalikkust, võimalusi ja kulutõhusust (arendus- ja haldusressurss) võrreldes veebilehega, mis on optimeeritud kasutamiseks mobiilis.
 • Teostati terviklik nõuete analüüs ja koostati IT-arenduse lähteülesanne koos arenduse ressursihinnanguga praeguse terviseportaali teenuste üleviimiseks uuendatud kasutajateekondadega uuele visuaalsele kujundusele ning olemasolevale tehnilisele platvormile.
 • Koostati terviseportaali edasivaatav teostatavusanalüüs, mille raames hinnati kasutajate sisendi ja teenuste varasema prioriseerimise (vt Riigikantselei, Sotsiaalministeeriumi ja Tervisekassa ühisprojektina 2020. aastal läbiviidud Terviseportaali eelanalüüs) alusel uute funktsionaalsuste tehnoloogiate ja terviserakenduste võimalikku kasutuselevõtu eeldusi, teostatavust, kulutõhusust ning mõju uuendatud teenuste edasisele kasutamisele.
 • Koostati terviseportaali arenduste edasivaatav teekaart ning kaardistati visiooni realiseerimisega seonduvad riskid ja nende maandamise võimalused.
 Kuupäev Tellija Teostaja Koondaruanne
06.05.2022 Tervise Arengu Instituut Nortal AS
Terviseportaali analüüs ja arendamine 
EL-logo

Projekti „Patsiendiportaali analüüs“ rahastati Euroopa Regionaalarengu Fondist, tervise- ja tööministri 07.07.2021 käskkirja nr 79 „Terviseportaali analüüs ja arendamine“ alusel, millega kehtestati meetme nr 2.4 „Kättesaadavate ja kvaliteetsete tervishoiuteenuste tagamine tööhõives püsimise ja hõivesse naasmise suurendamiseks“ tegevuse 2.4.2 „Investeeringute toetamine tervisekeskuste infrastruktuuri tõmbekeskustes, tagades kättesaadavad ja mitmekülgsed tervishoiuteenused“ raames toetuse andmise tingimused „Terviseportaali analüüs ja arendamine“ tegevusteks.