Kui oled minemas reisile, siis soovitame luua uus EL COVID tõend! Kuni 21. oktoobrini tehtud EL COVID immuniseerimistõendite tehniline kehtivusaeg on 180 päeva alates tõendi loomisest, mistõttu kaotavad esimesed loodud tõendid alates detsembrist piiriületuseks oma kehtivuse.

Seega on vajalik luua uus EL COVID immuniseerimistõend. Seda saab teha Terviseportaalis: kõigepealt kustuta olemasolev tõend, seejärel loo uus ja kasuta vastavalt vajadusele nii nagu enne, kas seadmesse salvestatuna või välja prinditult. Uute tõendite tehniline kehtivusaeg on kaks aastat.

PDF kujul juhend on leitav siit.

 

Pea meeles

 • Kui kahtled oma EL COVID immuniseerimistõendi kehtivuses, saad seda kontrollida varakult enne reisi, skaneerides oma tõendi QR-kood ja sisestades sihtriik ning reisikuupäev aadressil kontroll.digilugu.ee.
 • Esimesed tõendid kaotavad tehnilise kehtivuse detsembris, seega palume enne reisi kindlasti uus EL COVID immuniseerimistõend luua.
 • Enne uue EL COVID immuniseerimistõendi loomist kustuta seni kehtinud tõend.
 • Tutvu ka sihtriigis kehtivate piirangutega.

FOR TRAVELLING

When planning to travel, we advise you to create a new EU COVID certificate. The EU certificates created before 21 October 2021 are valid for 180 days, meaning that the first issued certificates are valid for crossing the border until December.

This is why it is necessary to create a new EU COVID vaccination certificate. You can do it in the Health Portal: first, erase the existing certificate, then create a new one and use it according to need, either as a download in a device or as a print-out. The technical validity of the new certificates is two years.

Please note

 • When in doubt of the validity of your EU COVID vaccination certificate, check it before your trip by scanning the QR-code and entering the destination country and travel date on webpage kontroll.digilugu.ee.
 • The first issued certificates are valid until December; therefore we advise to create a new EU COVID certificate before travelling.
 • Before creating a new EU COVID certificate, use the current valid certificate.
 • Check out the restrictions in the destination country.

ПОЕЗДКИ

Если вы собираетесь в поездку, мы рекомендуем создать новую COVID справку ЕС! Технический срок действия COVID справок ЕС об иммунизации, сгенерированных до 21 октября, составляет 180 дней с момента создания справки, поэтому срок действия первых созданных справок для пересечении границы истекает в декабре.

По этой причине необходимо создать новую COVID справку ЕС об иммунизации. Это можно сделать на портале пациентов: сначала удалите существующую справку, затем создайте новую и используйте ее как раньше, сохранив на устройстве или распечатав. Технический срок действия новых сертификатов два года.

Помните

 • Если у вас есть сомнения относительно действия COVID справок ЕС об иммунизации, вы можете проверить его заранее перед поездкой, отсканировав QR-код справки и указав страну назначения и дату поездки на kontroll.digilugu.ee.
 • Срок действия первых COVID справок ЕС об иммунизации истекает в декабре, поэтому перед
 • поездкой обязательно создайте новую COVID справку ЕС об иммунизации.
 • Перед созданием новой COVID справки ЕС об иммунизации удалите действовавший до этого сертификат.
 • Также проверьте ограничения, действующие в стране назначения.