Ülevaade patsiendi terviseandmete kokkuvõtte teenusest

Patsiendi terviseandmete kokkuvõte (ingl k Patient Summary) on täiendav, kuid mitte ammendav infoallikas arstile, kes ravib teisest (teenusega liitunud) riigist pärit patsienti. 

Terviseandmete kokkuvõte ei tohi olla peamiseks ravi määramise või diagnoosimise aluseks, sest see ei ole kunagi täielik ülevaade patsiendi terviseloost ning selle riikidevahelisel liikumisel võib esineda andmekadu või andmete üldistumist.

Terviseandmete kokkuvõte on pidevas arengus olev teenus, mis paraneb vastavalt kasutajate tagasisidele ning laieneb vastavalt liidestuvatele Euroopa liikmesriikidele. 

Kokku lepitud andmekoosseisud on leitavad siit: https://www.riigiteataja.ee/akt/128082020014 

Välisriigi arstile edastatakse Eesti patsientide terviseandmed kokkulepitud andmeplokkidena. Andmed saadakse tervise infosüsteemist tehtavate päringute alusel. Päringute vastusena saadud andmed teisendatakse Euroopa Komisjoni poolt kehtestatud andmevahetussõnumiteks.

Eesti patsiendi kohta võib välisriigi arst näha järgmisi andmeid:

 • Kodeerituna ja tõlgituna kuvatakse välisriigi arstile patsiendi kohta tervise infosüsteemis olevad rahvusvahelise haiguste klassifikaatori RHK-10 alusel kodeeritud allergiad ja soovimatud reaktsioonid ja nende diagnooside registreerimise kuupäevad
 • Teave allergeeni kohta kuvatakse kokkuvõtte lähteandmetes vaid eestikeelse tekstina, sest need andmed on tervise infosüsteemis vabatekstiväljal ja seetõttu ei ole neid võimalik ümber kodeerida ega tõlkida
 • Kodeerituna ja tõlgituna kuvatakse välisriigi arstile patsiendi kroonilised või korduva iseloomuga haigusseisundid RHK-10 klassifikaatori alusel. Edastavate diagnooside hulgas on näiteks diabeet, skisofreenia, astma, hemofiilia jne. Täielik nimekiri kuvatavatest haigustest on toodud TEHIKu poolt publitseeritud loendis Olulised kroonilised haigused: https://pub.e-tervis.ee/classifications/Olulised%20kroonilised%20haigused/1.0
 • Kodeerituna ja tõlgituna kuvatakse teave viimase 6 kuu jooksul välja kirjutatud ja ostetud retseptiravimite kohta
 • Immuniseerimisel manustatud ravimid kuvatakse sektsioonis Immuniseerimised
 • Kodeerituna ja tõlgituna välisriigi arstile teavet meditsiiniseadmete kohta ei edastata, kuna tervise infosüsteemis puudub koondinfo patsiendi meditsiiniseadmete kohta.
 • Kui patsiendil on tervise infosüsteemis olemas operatsioonide andmed, mille raames on dokumenteeritud Tervisekassa hinnakirjas olevad operatsiooni lisavahendid (nt luukruvi, südamestimulaator jms), siis see teave kuvatakse välisriigi arstile eestikeelsena terviseandmete kokkuvõtte lähteadmete sektsioonis ja pdf-dokumendis.
 • Kodeerituna ja tõlgituna välisriigi arstile teavet kirurgiliste protseduuride kohta ei edastata, kuna Eesti kasutatav Nomesco kirurgiliste protseduuride klassifikaatori NCSP ja Euroopa kesksüsteemi poolt kasutatav olulisemate kirurgiliste protseduuride loetelu detailsuse aste on liiga erinev (Euroopa loetelu on üldisem) ja andmete vastendamisel tekib oluline andmekadu.
 • Kui patsiendil on tervise infosüsteemis olemas operatsioonide andmete hulgas NCSP klassifikaatori alusel esitatud kirurgilised protseduurid, siis need kuvatakse välisriigi arstile eesti keeles terviseandmete kokkuvõtte lähteadmete sektsioonis ja pdf-dokumendis.
 • Kodeerituna ja tõlgituna kuvatakse välisriigi arstile kõik tervise infosüsteemis patsiendi kohta olemasolevad RHK-10 alusel kodeeritud haigusseisundid koos haigusjuhtumi, mille raames diagnoos määrati, algus- ja lõpukuupäevaga.
 • Põetud haiguste anamneesi sektsioonis ei edastata saatekirjadel leiduvaid diagnoose ning diagnoose, mille statistiline liik on esialgne.
 • Kodeerituna ja tõlgituna kuvatakse tervise infosüsteemis kajastatud patsiendi immuniseerimiste andmed: vaktsiini nimetus, immuniseerimise kuupäev ja doosi järjekorranumber.
 • Varasemad ja mittetäielikud immuniseerimise andmed võivad olla kuvatud ka ainult pdf-dokumendis.
 • Kodeerituna ja tõlgituna kuvatakse välisriigi arstile tubakatoodete tarvitamise ja alkoholitarbimise ajavahemik ning tarbitava koguse hulk. Andmed võetakse tervise infosüsteemi laekunud viimaselt tervisedeklaratsioonilt. 
 • Kodeerituna ja tõlgituna kuvatakse välisriigi arstile vererõhu mõõtmise tulemused, kui need on tervise infosüsteemi andmetes olemas.
 • Vererõhu mõõtmiste andmeid võib patsiendil olla tervise infosüsteemis mitmeid, kuid välisriigi arstile kuvatakse vaid viimase mõõtmise kuupäev ja süstoolse ning diastoolse vererõhu tulemused.
 • Kodeerituna ja tõlgituna kuvatakse välisriigi arstile patsiendi veregrupp ja reesusfaktor ning nende mõõtmise aeg, kui need on tervise infosüsteemi andmetes olemas.
 • Kodeerituna ja tõlgituna raseduse andmeid välisriigi arstile patsiendi kohta ei kuvata.
 • Kui patsient on hetkel rase (raseduse tuvastamise fakt tervise infosüsteemis olemas kodeerituna vastava RHK-10 koodina) ja raseduse tuvastamise faktist (haigusjuhtumi alguskuupäevast, mille raames RHK-10 kood dokumenteeriti) ei ole möödunud rohkem kui 9 kuud), siis kuvatakse välisriigi arstile lähteandmetes haigusjuhtumi alguskuupäev Rasedusega arvele võtmise kuupäevana.