Sotsiaalministeeriumi poolt perioodil 2021 - 2022 läbiviidud projekti „Eesti e-tervise valitsemisraamistik“ ühe tulemusena pakuti välja Eesti e-tervise arhitektuuripaneeli moodustamine. Analüüsist selgus, et riigis tuleks uusi IT-projekte realiseerida ühtsele arhitektuurile tuginevate, taas- ja ristkasutatavate komponentidega teenustena ning e-tervise arhitektuuripaneel suunaks seda protsessi.

E-tervise arhitektuuripaneel ei hakka asendama riiklikku IT arhitektuurinõukogu või arhitektuuripaneeli, vaid loob täiendava võimaluse keskenduda aruteludes konkreetselt e-tervise rakendustele ja süsteemidele. Suuremate e-tervise IT-arenduste puhul on jätkuvalt vajalik käsitleda neid riiklikus arhitektuurinõukogus, et tagada kooskõla riigi üldiste põhimõtetega.

E-tervise arhitektuuripaneeli ülesanded:

 • e-tervise valdkonnas loodavate IT-lahenduste arendamise põhimõtete ja sihtarhitektuuri kirjeldamine ja nõustamine (ülevaatamise regulaarsus vähemalt 2 aasta tagant);
 • konkreetsete e-tervise IT-lahenduste arhitektuurivisiooni tagasisidestamine;
 • e-tervise valdkonna ühtse andmehaldusega seotud lahenduste loomise toetamine;
 • e-tervise valdkonna lahenduste komponentide taaskasutamise soodustamine;
 • ühtse IT-arhitektuuri kasutuselevõtu soodustamine e-tervise valdkonnas;
 • avatud aruteluplatvormi tagamine e-tervise osapooltele IT-arhitektuuri ja seotud tehniliste aspektide arutamiseks (sh uue põlvkonna tervise infosüsteemiga seotud aspektid);
 • European Health Data Space raames tervishoiuasutuste infosüsteemide sertifitseerimisega seotud küsimuste arutamine.

E-tervise valdkonnas loodavate lahenduste tagasisidestamine

Käesolevas peatükis on kirjeldatud konkreetsete e-tervise valdkonna IT-lahenduste ärilise ja/või tarkvaralise arhitektuuri visiooni tagasisidestamisega seotud töökorraldus e-tervise arhitektuuripaneeli (edaspidi „paneel“) poolt.

Paneelilt on võimalik saada tagasisidet erinevate e-tervise valdkonnas loodavate lahenduste osas. Sotsiaalministeeriumi haldusalasse kuuluva asutuse poolt loodava lahendusega on vajalik tulla paneeli, kui asutuse poolt esitatud projekti ideetaotlusele on e-tervise planeerimisüksuse poolt seatud kohustus paneeli tulemiseks (kajastub ideetaotluse hindamistulemustes). Samuti on haldusala asutuse poolt võimalik avaldada soovi paneeli tulemiseks, kui kohustust ei ole sõnastatud, kuid projektis tuvastatakse selge vajadus lahenduse osas paneelilt tagasisidet saada. Lisaks sellele on võimalik sooviavalduse korral saada paneelilt tagasisidet ka muu e-tervise valdkonna osapoole (tervishoiuasutus, tarkvara arendaja, tervise-tehnoloogia iduettevõte jm) poolt loodava lahenduse osas.

Sooviavaldused paneeli tulemiseks tuleb edastada meiliaadressile [email protected]. Sooviavaldused saadetakse projekti esindaja poolt (projekti äriline omanik, projekti juhtima määratud isik vm). Oluline on, et paneel teaks, kes on vastava projekti puhul kontaktisikuks ka hiljem lahendusega seotud suhtluse korral.

Paneeli on mõistlik tulla projekti/lahendusega, mis on oma idee poolest jõudnud kindlale küpsuse tasemele ning kindlasti enne arendustöödega alustamist. Minimaalselt peaks projektis olema oluline osa lahenduse vajadustest kaardistatud ja kirja pandud ning lahenduse tarkvaraline arhitektuur olema suures osas üles joonistatud. Kui paneeli tullakse liiga toorest lahendust valideerima, siis saab paneel anda soovitusi, kuid eeldatavasti kutsutakse projekt paremale küpsuse tasemele jõudes uuesti paneeli tagasi. Kui on soov valideerida ainult tehnilist arhitektuuri või saada tagasisidet kindlates tehnilistes küsimustes, siis suunab paneel sellised sooviavaldused edasi TEHIK arhitektide nõukogule tagasisidestamiseks.

Paneeli kohtumise aeg on sõltuvuses projektide/lahenduste hulgast, mille osas konkreetsel ajaperioodil paneelilt tagasisidet soovitakse. Üldjuhul koguneb paneel 1x kuus, kuid erandjuhul on võimalik ka sagedamini paneel kokku kutsuda. Laekunud sooviavaldused pannakse järjekorda ning nende põhjalt kujuneb paneeli kohtumiste ajakava. Konkreetse lahenduse puhul korraldatava kohtumise aeg tehakse sooviavalduse esitajale e-posti teel teatavaks.

Paneel ootab sisendina minimaalselt järgnevaid materjale hiljemalt 2 nädalat enne paneeli kohtumist:

 • Ülevaade ärilisest taustast (suurest pildist) ning konkreetse projekti/teenuse ülevaatlik tutvustus;
 • Tehnoloogia arhitektuuri kirjeldav ülevaade. Tähtsamad võtmesõnad: süsteemi sisesed ja välised (välised süsteemid näiteks) andmevahetuse ühendused ja vajadused, X-tee seosed, kasutatavad tehnoloogiad, pilvekõlbulikkus, arhitektuuri ülesehitus;
 • Arhitektuurivisiooni kirjeldavad pildid. Uue projekti puhul TO-BE pilt, käimasoleva või ümberehitatava projekti puhul AS-IS ja TO-BE pildid. Eriti suurte projektide puhul mitu pilti, vastavalt siis igast loogilisest tehnilisest teenusest;
 • Suuremad küsimused/probleemid, arenduse, äri- ja tehnilise arhitektuuriga seotud teemad, mis on kujunenud projekti takistavaks faktoriks ning millele on arhitektuuripaneelilt soovitusi või abi vaja.

Iga paneeli kohtumine kestab kuni 2h ning kohtumise päevakava ülesehitus on järgnev:

 • Kohtumise sissejuhatus - kuni 5 min (paneeli juht)
 • Projekti ärilise tausta ja vajaduse tutvustus – kuni 15 min (projekti äripoole esindaja)
 • Planeeritava lahenduse arhitektuuri tutvustus - kuni 45 min (projekti tehnilise poole esindaja)
 • Arutelu paneelile esitatud sisendmaterjalides väljatoodud küsimuste/ probleemkohtade osas – kuni 50 min
 • Kohtumise kokkuvõte – kuni 5 min (paneeli juht)

Sotsiaalministeeriumi haldusala lahenduste korral on paneelil piisavate põhjenduste olemasolu korral õigus nõuda lahenduse arendustöödega alustamise edasi lükkamist, kuni paneeli poolt väljatoodud puuduseid ei ole likvideeritud. Muude e-tervise valdkonna osapoolte loodavate lahenduste puhul saab paneel anda soovitusi.

Paneeli olulisemad vestluspunktid ja otsused protokollitakse paneeli korraldustiimi poolt ning protokoll tehakse projekti esindajale kättesaadavaks