Andmepäring – miks, kellele ja mis tingimustel?

TEHIKul on tohutu hulk andmeid ja infot, mida saab kasutada ühiskondlikult oluliste otsuste või uuringute teostamiseks. Selleks tuleb täita isikustamata andmete kohta käiva andmepäringu vorm ja saata meile aadressil [email protected].

Vormi saab alla laadida siit:

Isikustatud andmete saamiseks tuleb andmepäringu esitajal esmalt taotleda andmekogu vastutava töötleja luba.

Andmete täpsem väljastamise aeg lepitakse kokku andmete soovijaga. Palume arvestada 5 tööpäevaga, kuid mahukamate päringute puhul kuni 30 päevaga.

Andmepäring on füüsilise või juriidilise isiku soov saada tema poolt kirjeldatud ajalistes piirides ja struktuuriga kolmandate isikute kohta käivat informatsiooni, mis on sotsiaalministeeriumi haldusalas ja mille juurdepääsuks omab volitusi TEHIK.

Allolev tabel näitab 2023. aastal TEHIKusse laekunud andmepäringuid andmepäringute esitajate lõikes ja päringutele vastamiseks kulunud aega.

Esitaja Sisu Staatus Küsimus saadud Küsimus vastatud
1. EAS Konsultatsioon: Kuidas tervise infosüsteemist andmeid väljastatakse? Toimunud 22.12.2022 03.01.2023
2. Eesti Perearstide Selts Statistika : e-konsultatsioonide statistika 2022 a kohta Vastatud 13.01.2023 17.01.2023
3. Terviseamet Analüüs järelvalveks: Kiirabikaardi andmed  Vastatud 12.01.2023 27.01.2023
4. Tartu Ülikool Statistika:  Koroonalevimuse seireuuringuks andmed Vastatud 20.01.2023 23.01.2023
5. Tervise Arengu Instituut Analüüs: Regulaarne väljastus -hambaravikaardi visiitide ja teostatud tööde andmed 2022 a kohta. 2023 väljastame iga kvartal ja alates 2024 iga aastaselt. Vastatud   26.01.2023
6. Tartu Ülikool Teadusuuring: „COVID-19 pandeemia mõju Eesti HIV-positiivsetele patsientidele“, Vastatud 07.03.2023 11.04.2023
7. Tarbijakaitse-ja Tehnilise Järelvalve Amet Konsultatsioon: Pürotehnika kasutamisega seotud õnnetuste andmed epikriisides Toimunud  

15.02.2023

24.04.2023

8. Ida-Tallinna Keskhaigla Statistika: 2022 e-konsultatsioonide arv ja kardioloogia erialal ka vastuse liigid Vastatud 06.02.2023 07.02.2023
9. Terviseamet Analüüs järelevalveks: Covid-19 vaktsineerimine ja haiglaravi Vastatud

07.02.2023

20.02.2023

14.02.2023

21.02.2023

10. Geenivaramu Teadusuuring; Tartu Ülikooli genoomika instituudi Eesti Geenivaramu (EGV) andmebaasi täiendamine tervise infosüsteemist (TIS) Vastatud

01.03.2023

19.04.2023
11. Transpordiamet Statistika: 2022 aastal liiklusõnnetustesse sattunute vigastuste raskusaste Vastatud 01.03.2023 31.03.2023
12. SA Poliitikauuringute Keskus Praxis Statistika: ELHRis olevate analüüside kohta olev teave, millistest proovimaterjalidest iga analüüs tehakse Vastatud 28.02.2023 03.03.2023
13. Tartu Ülikool Teadusuuringu konsultatsioon:  SARS-CoV-2 variantide mõjude hindamine haiguse kulule alla 18-aastastel Eesti patsientidel Toimunud  

15.03.2023

11.04.2023

14. Tartu Ülikool Teadusuuringu konsultatsioon: Tehisintellektil põhineva LungFlag tarkvara kasutatavuse
hindamine kopsuvähi sõeluuringus.
Toimunud  

15.03.2023

29.03.2023

15. Politsei -ja piirivalveamet Konsultatsioon: Narkootikumidega seotud kuritegude olukorrapildi koostamiseks regulaarse andmeväljastuse loomise võimalikkusest Toimunud  

13.03.2023

10.04.2023

16. Tudeng Statistika Kui palju on registreeritud Eestis gaasgangreeni ehk gaasroiskkärbuse juhte 2012.-2022. aastatel?  Vastatud  14.03.2023  16.03.2023
17. Justiitsministeerium Konsultatsioon: tervise infosüsteemi andmete kasutamine narkosurma surnud inimeste profiil Toimunud    28.03.2023
18. Tartu Ülikool/Viljandi haigla

Teadusuuring: „Vangistusest ja sundravilt vabanenute ning raskete psüühikahäiretega isikute korduva kuritegevuse riski ning suitsiidiriski hindamise mõõtevahendite adapteerimine Eesti oludele“ II andmeväljastus. 

Täiendav andmeväljastus

Vastatud 

Vastatud

28.03.2023

01.08.2023

26.04.2023

03.08.2023

19. Activate Health OÜ Teadusuuring: Statistiliste andmemudelite ja riskiskoori väljatöötamine metaboolse sündroomi ja aterosklerootiliste kardiovaskulaarhaiguste riski hindamiseks ja ennustamiseks“ Vastatud 24.04.2023 29.06.2023
20. KoduÕe Abi OÜ  Statistika: 10 enimtehtava vereanalüüsi kohta, mis on üle või alla referentsväärtuse, eraldi meeste ja naiste kohta 2022 aastal Vastatud 24.04.2023 16.05.2023
21. Politsei -ja piirivalveamet Statistika: Narkootikumidega seotud kuritegude olukorrapildi koostamiseks regulaarse andmeväljastuse loomine Töös/andmeväljastus lepingu ootel  28.04.2023  
22. ITK  Statistika:  e-konsultatsioonid allergoloogia-immunoloogia erialale võrreldes teiste erialade e-konsultatsioonidega Vastatud 12.05.2023 16.05.2023
23. Tartu Ülikool Teadusuuring „Tehisintellektil põhineva LungFlag tarkvara kasutatavuse hindamine kopsuvähi sõeluuringus“ Vastatud 16.05.2023 30.06.2023
24. Tartu Ülikool Teadusuuring:  projekti „Innovative Medicines Initiative - Optimal treatment for patients with solid tumours in Europe through artificial intelligence (IMI OPTIMA)“ raames." Töös 16.06.2023  
25. NetGroup OÜ Statistika: kui palju tellitakse mitte-statsionaarses ravis laborianalüüse mingi infosüsteemi vahendusel? Vastatud 22.06.2023 20.07.2023
26. EAS ja Kredexi ühendasutus:  Statistika: üldine statistika Tervise infosüsteemi kohta. Vastatud 24.07.2023 25.07.2023
27. Tervisekassa Statistika: Kui paljudele inimestele on 2022. aastal  tehtud "Kodulähedaste analüüside" projekti käigus koostatud nimekirjas toodud  laborianalüüse?  Vastatud 26.07.2023 27.07.2023
28. ITK Statistika: allergoloogia-immunologia erialale suunatud e-konsultatsioonid suunajate TTO ja vastajate TTOde lõikes Töös 02.08.2023  
29. Vähi sõeluuringute register Andmekvaliteet:  2018 a sihtrühma kolme paikeme põhiruuringuandmete väljastamine  Vastatud 03.08.2023 08.08.2023
30. Tartu Ülikool Konsultatsioon:  Kas tervise infosüsteemis on olemas diagnoosid ja märge Covid-19 läbipõdemise kohta.? Toimunud   7.08.23
31. Tervisekassa Tervisekassa: statistika- 2022 ja 2023 a jaan-mai keskmine saatekirjade arv inimesel Töös 14.08.23  
32. Tudeng Magistritöös statistika esitamiseks: Teostatud e-konsultatsioonide arv kõikide erialade lõikes aastal 2022 Vastatud 14.08.23 14.08.23
33. Vähi sõeluuringute register VSR: andmekvaliteet:2019 a JSV sihtrühma andmete kontrollimine Ootel 14.08.23  
34. Tudeng Magistritöös statistika esitamiseks: E-konsultatsioonide vastused erialade lõikes perioodil 01.01-31.12.2022 Vastatud  04.09.2023 05.09.2023
35. Advokaadibüroo Pallo & Partnerid  Teabenõue: diagnoositud I63.0 - Peaajuinfarkt. Peaajuinfarkt pretserebraalarterite tromboosi tõttu isikute arv 2018-2023 aastate lõikes  ja selle diagnoosiga isikuste nakatumised COVID-19sse ning COVID-19 vaktsineerituse seisud (agregeeritud andmed) Vastatud 20.09.2023 27.09.2023
36. Advokaadibüroo EMERALDLEGAL Teabenõue: andmed selle kohta, kui palju inimesi rahvaarvust vanuserühmas 16-45 olid saanud COVID-19 vaktsiini.  Vastatud 20.09.2023 22.09.2023
37. Tartu Ülikool Konsultatsioon: kas on võimalik andmepäringu mustandis toodud andmeid väljastada? Vastatud 27.09.2023 02.10.2023
38. TAI Andmekvaliteet: Andmestike kontrollimine TAI statistika tarbeks.  Vastatud 29.09.2023 17.10.2023
39. Tartu Ülikool Teadusuuring:  „SARS-CoV-2 variantide mõjude hindamine haiguse kulule alla 18-aastastel Eesti patsientidel”, koosneb mitmest alamtööst. Töös 09.10.2023  
40. Eraisik Statistika: Eestis diagnoositud helmintiaaside arv Vastatud 16.10.2023 18.10.2023
41. Terviseamet Statistika:TISi edastatud Nakise teatiste arv versus epikriisidel kajastatud  samade diagnooside arv TTO lõikes. Vastatud 25.10.2023 8.11.2023
42. MTÜ Ühinenud Meedikud ja Teadlased Statstika: COVID-19 vaktsiinide mõju üldisele suremusele ja hospitaliseerimisele eesmärgiga kinnitada või lükata ümber hüpoteetiline seos COVID-19 vaktsiinide ning suremuse ja hospitaliseerimise suurenemise vahel. Vastatud 31.10.2023 06.11.2023
43. Tartu Ülikool Teadusuuring: SARS-CoV-2 variantide mõju hindamine raseduse kulule ja kaugtagajärgedele Eesti rasedate naiste ja nende vastsündinute seas”. TEHIK teostab mh ka mitme andmekogu ja registri andmete kokku viimist.  Töös 20.11.2023 I osa vastatud 14.12.2023
44. Riigikontroll tervise infosüsteemi 2023. aasta kiirabikaartidele kantud andmeid Riigikontrolli auditiks Vastatud  14.12.2023

I osa vastatud 18.12.2023

II osa 11.01.2024

45. Eraisik Statistika: aneemiat põdenud isikute statistika 2017-2023 Vastatud 27.12.2023 27.12.2023

Meil on andmeid nii töö-, tervise- kui ka sotsiaalvaldkonnas.

ema ja laps

Peretoetusi saab igakuiselt 187 000 inimest 25,5 miljoni € eest. Vanemahüvitist saab igakuiselt 18 000 inimest 18,6 miljoni € eest. 

töö

Tööelu portaali külastab igal aastal üle poole miljoni inimese.

arst

Tervisekassa otsustustoe teenus katab 1,3 miljonit patsienti. Teenuse kasutajateks on 786 perearsti ja 1636 pereõde. Otsusetugi toetab 130 000 päringut päevas.