Sotsiaalkindlustusametile loodud abivahendite e-teenus aitab inimesel kiiremini ja soodsamalt saada vajaminevaid abivahendeid. Loobusime andmetöötlusest paberkandjal, mis on klientidele ja teenuseosutajatele mugavam ning tagab teenuse kiirema kättesaadavuse.

Mis e-teenuse kasutuselevõtuga muutus?

Kaotasime ära paberil isikliku abivahendi kaardi ja arendasime reaalajas andmevahetuse, mis võimaldab inimesel osta või rentida soodustingimustel abivahendit ilma paberkandjal kaardita. Proakiivselt anname iseteeninduses õigustatud inimesele teada, et tal on võimalik saada soodustingimustel abivahendeid. inimene näeb reaalajas millised andmed on teenuseosutaja saatnud riigile temaga tehtud tehingute kohta.
Abivahendite e-teenus kontrollib, kas inimesel on õigus saada riigisoodustusega abivahendeid, kasutades selleks erinevates registrites olevaid andmeid. Lisaks arvutab uus e-teenus, kui palju millist abivahendit inimene veel riigisoodustusega soetada saab ja kui palju tasub inimese eest riik ning kui palju peab abivahendi saaja ise tasuma.

ratastool

Kellele see mõeldud on?

Abivahendi saajad oli 2019. aastal ligi 56 000. Potentsiaalseid abivahendi saajaid (õigustatud isikuid, kel on õigus saada riigipoolset soodustust abivahendite ostmisel) on Eestis umbes 660 000. Süsteemi kasutajateks on samuti abivahendite teenuseosutajad, keda on 167 ning kellel on kokku 470 teeninduspunkti üle Eesti.

Hoiab aega kokku

E-teenuse loomise tulemusel ei pea inimene Sotsiaalkindlustusametilt enam taotlema paberkandjal kaarti, mis hoiab inimese jaoks kokku 105 minutit (kaardi taotlemise ajaline kulu). Sellele lisaks ei teki olukordi, kus kaardi puudumise või koju ununemise tõttu jääb riigisoodustusega tehingu tegemine katki või lükkub edasi.

Kasutajakogemus

Abivahendite teenuses on kasutajakogemus väga olulisel kohal, teenuse sihtgrupist lähtuvalt pöörati eraldi tähelepanu WCAG nõuetele. Teenuse disainimisel kaasati lõppkasutajaid ning teenuseosutajaid, lisaks teostati kasutajateste. Iseteeninduse visuaalse ja kontseptuaalse põhjana on kasutatud RIA stiiliraamatut (Veera).

Tehnoloogia

Abivahendite teenusel on olemas pilvevalmidus, sest Sotsiaalkindlustusameti infosüsteem (sh abivahendite teenus) on majutatud taristul, mis vastab riigipilve alusnõuetele. Turvalise ja tõestusväärtust tagavaks andmevahetuseks on kasutusele võetud X-tee teenused ja andmejälgija. Tänu andmejälgija kasutusele on teenus veelgi läbipaistvam.

Viimased arengud

Abivahendite e-teenuse arendused on planeeritud mitmesse etappi. Esimeses etapis loodi digitaalne isiklik abivahendi kaart, mis võimaldab abivahendi tehinguid teostada reaalajas, arvutab tehingu vastavust abivahendite loetelu tingimustele ning kontrollib piirlimiitide arvestust.

Esimeses etapis hõlbustasime kliendivaate, kuid nende arenduste tulemusel suurenes teenuseosutajate halduskoormus. Teises etapis analüüsitakse abivahendite teenuse edasise automatiseerimise (sh digitaliseerimise) võimalusi. Eelkõige soovime analüüsiga välja selgitada, kuidas on teenuseosutajate halduskoormuse vähenemist kõige otstarbekam teha ning kuidas sealjuures tagada turvaline andmevahetus. Lahenduse tulemusel paraneks andmekvaliteet, millest tingituna saaks tekitada reaalajas vahetatud tehingu info pealt järgmise kuu alguses teenuseosutajale makseteatist.

Antud analüüsiprojekti väljundina on teostatud analüüs abivahendite e-teenuse 2. etapi arendusteks, mille käigus on selgunud eesmärkide saavutamiseks vajalikud kasutajalood ja arendusmaht.

Teise etapi analüüsi maksumus on 84 000 eurot ning planeeritav valmimise aeg on 2021. aasta I kvartal. Abikõlblik summa sellest on 71 863,68 eurot. Projekti abikõlblikkuse periood on 17.11.2020 kuni 16.07.2021.

 

Abivahendite e-teenuse arendamise teise etapi arendus

Abivahendite e-teenuse teise etapi arenduse eesmärgiks on edasi arendada mugavat e-teenust abivahendi teenuseosutajale ja abivahendi vajajale. Tehtavate arendustega vähendatakse halduskoormust nii teenuseosutajatele kui riigile, mh luues uus arvestusloogika. Lisaks veel muud täiendused, nt muudetakse teenuseosutajale ja kliendile täpsemalt nähtavaks mitmed erimenetlusega antud täiendavad võimalused.

Samal ajal jätkatakse eeltööga abivahendi tõendite digitaliseerimiseks ja teenuse mugavuse parendamiseks.

Rahastus

Teise etapi analüüsi maksumus on 84 000 eurot ning planeeritav valmimise aeg on 2021. aasta I kvartal. Abikõlblik summa sellest on 71 863,68 eurot. Projekti abikõlblikkuse periood on 17.11.2020 kuni 16.07.2021.

Teise etapi arenduse maksumus on 496 962,32 eurot ning planeeritav valmimise aeg on 2022. aasta II kvartal. Projekti abikõlblikkuse periood on 11.05.2021 kuni 30.06.2022.

lipud